Powěsće: pjatk, 05.10.2018


Šiman znowa direktny kandidat

Marko Šiman je znowa direktny kandidat Budyskeho CDU-wólbneho wokrjesa 56 za wólby do Sakskeho krajneho sejma klětu 1. septembra. W Hrubjelčicach je so wčera wot čłonow CDU we wólbnym wokrjesu ze 98,5 procentami znowa wolił. 63-lětny Šiman je hižo z lěta 1990 direktnje woleny zapósłanc we krajnym sejmje.


Chrósćicy: přetwar šule dróši

Přetwar stareje šule w Chrósćicach budźe wo tójšto dróši hač planowane. Wo tym informowaše Chrósćanski wjesnjanosta Marko Kliman gmejnskich radźićelow na swojim wčerawšim posedźenju. Přičina je, zo su sumy poskitkow naprašowanych twarskich firmow wyše hač wot gmejny do toho kalkulowane. K tomu přińdźe, zo někotre naprašowane firmy scyła poskitk njewotedachu a tak alternatiwne poskitki falowachu. Přiwšěm schwalichu radźićeljo wčera wječor wšitke twarske nadawki, tak zo móže so hižo přichodny měsac přetwar šule k gmejnskemu a kulturnemu centrumej zahajić.


Gmjena Bukecy dale škody wotstronja

Kompletne ponowjenje wulkeho mosta při wjesnym zachodźe do Něčina w gmejnje Bukecy budźe dróše hač planowane. Tež pola hižo hotoweho Hrodźišćoweho mosta njehodźeše so kóštowa kalkulacija cyle dodźeržeć. Gmejnska rada Bukecy je wčera wobzamknyła dodawkaj k projektomaj, z kotrymajž so škody wulkeje wody lěta 2013 wotstronja. W mjezyčasu ličachu z wyšimi kóštami dohromady, wčera na posedźenju gmejnskeje rady pak móžachu je wurunać ze zalutowanymi pjenjezami druhdźe. Dohromady wučinja paket po wulkej wodźe 36 naprawow za nimale 7 milionow eurow.


W Radworju wo serbskim přichodźe diskutowali

W Radworju je so wčera wječor 20 ludźi zešło, zo by wosebje wo narodnych a Domowinskich naležnosćach rěčało. Jedne z prašenjow stajnje zaso bě, kak młodźinu za serbske dźěło trajnje zahorić. Tež tema Serbski sejm so narězny, tu widźachu přitomni chutny strach pačenja serbskeho luda. Podobne zarjadowanje su Domowina, Załožba za serbski lud a Sakska serbska rada wutoru hižo w Pančicach přewjedli, dalše budźe póndźelu w Ćisku.


Přidatna busowa linija za Horni kraj

Budyski Horni kraj dóstanje wječornu busowu liniju. Wot 3. nowembra jězdźi busowa linija 101 tež wječor pozdźe. Tuta linija wjedźe z Budyšina do Dobruše, Dźěžnikec, Hornjeje Hórki, Budestec, Korzymja, Wjelećina, Šěrachowa a Załomja. W jězbnym planje budźe přidatna jězba 20.10 hodź wot Lawskeje hrjebje. Po pjatkach a sobotach jězdźi přidatny bus tež do 22.10 hodź. Móžno to je, dokelž to zhromadnje płaća wobchadowy zwjazk VVO, Budyski wokrjes a potrjechene komuny.

posledni raz aktualizowane: 05. winowca 2018, 08:32 hodź.