Powěsće: sobotu, 06.10.2018


Budyšin: Myto Domowiny 2018

W Budyskim Serbskim domje buchu wčera lětuše Myta Domowiny přepodate. Wone spožćichu so 13 jednotliwcam a dwěmaj skupinomaj. Hłowne Myto Domowiny dóstachu Bjarnat Rjentš z Chośebuza, Hilža Mehrowa ze Sulšec a Alena Kubankova z Budyšina. Zdobom přepoda so Janej Bartej čestne čłonstwo Domowiny. Z tym připóznawa so jeho wjelelětna próca wo zawjedźenje a wuwiće WITAJ-modela we Łužicy. Jan Bart je tuchwilu jenički čestny čłon Domowiny.


Chrósćicy: Kedźbu!

Gmejna Chrósćicy informuje, zo njehodźi so tučasnje pitna woda w zakładnej šuli a wjacezaměrowej hali "Jednota" wužiwać. Kwalita a temperatura pitneje wody njewotpowědujetej žadanym hódnotam. To je resultat interneho pruwowanja, kotrež bu w zwisku z přetwarom tepjenja přewjedźene. Na swojim posedźenju předwčerawšim informowaše wjesnjanosta Marko Kliman gmejnskich radźićelow wo hižo realizowanych hnydomnych naprawach a dalšich twarskich kročelach. Problem ma so w přichodnych dnjach rozrisać.


Kulow: Nowa strona onlie

Město Kulow ma nowu internetowu stronu. Wot spočatka oktobra je wona z nowymi wobsahami a ponowjenym wustupowanjom w syći, zdźěli nam měsćanski zarjad. Serbskeho na nowych Kulowskich stronach pak lědma nadeńdźeš - jenož informaciju, zo bu město lětsa jako "Rěčam přichilena komuna" wuznamjenjena. Jenička serbska sada na witanskej stronje je nimo toho połna zmylkow.


Chelno: Puć hotowy

Kružny wobchad na B 96 mjez Chelnom a Čornym Hodlerjom je zaso wotewrjeny. Twarske dźěła su spěšnišo pokročowali, hač bě to planowane. Wot kónca julija su kružny wobchad kompletnje ponowili, dokelž bě so zblakami asfalt pukał. Płaćiwo je to wjace hač poł miliona eurow - zwjazk bě to w swojej zamołwitosći do nadawka dał.

posledni raz aktualizowane: 08. winowca 2018, 07:50 hodź.