Powěsće: póndźelu, 08.10.2018


Domchowanka w Čornym Chołmcu

W Čornym Chołmcu su kónc tydźenja swoju tradicionalnu domchowanku swjećili. Na dworje krabatoweho młyna mějachu kulturny program, mjez druhim ze Zahrodnikec swójbu ze Ćiska, kiž zahraješe na serbskich instrumentach. Nimo toho běchu regionalne a burske wiki na arealu młyna. Na 2000 wopytowarjow su ličili, tak předsyda towarstwa Krabatowy młyn Tobias Ćišik.


"Rumnostni pioněrojo" rěčeli

We Běłej Wodźe diskutowachu sobotu na wosebitym zarjadowanju mjez druhim wo tym, hač je žiwjenje na kraju luksus. Tak mjenowani "Rumnostni pioněrojo" předstajichu, kak móže žiwjenje na kraju wupadać. Wjesnjanosta gmejny Njebjelčic, Tomaš Čornak, je wuwiće swojeje gmejny prezentował.


Puć w Njeswačidle zawrjeny

Wot dźensa je puć pola něhdyšeho železniskeho přechoda w Njeswačidle zawrjeny. Tam chcedźa dróhu wutwarić, zo móhli nakładne awta na směr Wětrow lěpje wotbočić. Nimo toho ma podłu chódnika trawnik nastać. Wšo dohromady wudadźa tam něhdźe 70.000 eurow. Zo njebychu žně haćili, běchu twarske naprawy po přeću ratarjow do nazymy přestorčili. Poprawom dyrbješe so hižo 1. oktobra z dźěłami započeć, tola twarska firma bě wućežena, tak zo so to wo tydźeń přesuny.


Nowy zetkawanski centrum w Hamorje

Nowy zetkawanski centrum w Hamorje je dotwarjeny. W dwěmaj tydźenjomaj chcedźa jón poswjećić, tak gmejnski zarjad. W zašłych měsacach je gmejna prózdny horni poschod swobodneje wyšeje šule na zetkawanski centrum přetwariła, mjez druhim su lift za přistup bjez barjerow zatwarili. Projekt je so z wjace hač 600.000 eurow wot Sakskeje spěchował. W centrumje móža so w přichodźe mjez druhim wuměnkarjo, towarstwa a ćěkancy zetkawać.


Serbska beachvolleyballowa liga nimo

Tež třeća hrajna doba Serbskeje beachvolleybuloweje ligi njeje so kompletnje wuhrała. Jeničke mustwo, kotrež je w dobje wot meje hač do oktobra wšitke hry přewjedło bě trójka Jakub Langa/Jan Heelemann/Rony Hanuza. Dla zranjenjow, studija, dowola a wosebje, dokelž njejsu hry winowatostne, so tež třeća sezona dohrała njeje. Najlěpše mustwo bě lětsa team Marcel Rjelka/Stefan Wjeńka/Daniel Gall. Druhe městno wobsadźi dwójka Kathrin Spiesec/Stefan Mieth.

posledni raz aktualizowane: 08. winowca 2018, 07:53 hodź.