Powěsće: wutoru, 09.10.2018


Stawizny: W Awstralskej wo Serbach

Na přeprošenje serbskeju towarstwow w Awstralskej je so Trudla Malinkowa z Budyšina podała na južnu połkupu. Jako awtorka knihi wo wupućowanju Serbow do zamórskich krajow, budźe pola potomnikow serbskich wupućowarjow w Južnej Awstralskej a we Victoriji přebywać. We woběmaj krajomaj su wjacore přednoški wo stawiznach a přitomnosći Łužiskich Serbow a jich wupućowanju do Awstralskeje planowane. Wopytać chce referentka wosebje historiske městnosće, w kotrychž so Serbja w 19. lětstotku zasydlichu, kaž tež archiwy a muzeje, w kotrychž so do dźensnišeho dopomnjenki na nich chowaja.


Komisija: Wuběrk chce Domowinu słyšeć

Zajutřišim, štwórtk, wopyta tak mjenowana "wuhlowa komisija" Łužicu. Na internym wuradźowanju w Ranju (němsce Großräschen) so mjez druhim tež Serbja wobdźěla a swoje stejišćo wotedadźa. Planowane je, zo wobdźělitaj so čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a Sakskeje serbskeje rady, Marko Kliman, a hłowny jednaćel Domowiny, Marko Kowar. W juniju powołana komisija ma postajić kónc wudobywanja brunicy w Němskej a tež rozsudźić wo pjenjezach za strukturnu změnu.


Ćisk: Gremije wo dźěle informowali

W Ćisku je so wčera 16 ludźi na serbskim wječorku ze zastupjerjemi třoch serbskich gremijow wobdźěliło. Jedna z temow běše spěchowanje projektow. Tu přeja sej towarstwa mjez druhim běžnišu komunikaciju ze zarjadami. Dale so wuswětli, zo njebě mnoho přitomnym dotal wědome, po kotrych zakładach serbske gremije scyła dźěłaja. Dale sej woni žadachu, zo měli so prawidłownje tajke zarjadowanja přewjesć a zo měli so gremije sylnišo tež politiskim diskusijam stajić. Dźensa je dalši tajki serbski wječork w Slepom.


Wokrjes Budyšin: 180 milionow eurow za inwesticije

Budyski wokrjes chce w přichodnymaj lětomaj nimale 180 milionow eurow za inwesticije wudać. Wčera je wokrjesny sejmik wo naćisku etata wuradźował. Najwjetši projekt je šulski přetwar w Kamjencu, za čož trjebaja 35 milionow eurow. Dalše předewzaća su přetwar zarjadniskeho doma za Kfz-přizwolenja w Budyšinje na wokrjesnu hudźbnu šulu, twar třoch nowych wuchowanskich stražow mjez druhim w Rakecach a saněrowanje haloweje kupjele Kamjenc. Nimo toho ma so wyša šula w Barće přetwarić a nowu sportownju dóstać.


Kulow: Kermuša z wobmjezowanjemi

Kónc tydźenja je w Kulowje kermuša, to swjeća so wšitke kemše dale w Křižnej cyrkwi, kiž je na róžku Budyskeje a Salowskeje. Tež w Ralbicach dale w cyrkwi twarja, dotalny časowy plan so dodźerži, tak farar Šćěpan Delan. Runje so pišćele rjedźa. Ke Delanskej kermuši maja wšitke dźěła zakónčene być.

posledni raz aktualizowane: 09. winowca 2018, 08:23 hodź.