Powěsće: srjedu, 10.10.2018


Namóc: Kozel kritizuje policiju

Zapósłanc Lěwicy w sakskim krajnym sejmje, Hajko Kozel, kritizuje dźěło policije w zwisku z podawkami zašły kónc tydźenja w Šunowje. Zastojnicy su spočatnje wo tym pisali, zo su so Serbja po wšěm zdaću z rusce rěčacymi wopytowarjemi do włosow dóstali. Po wuprajenjach młodostnych pak běchu hižo wot wšeho spočatka prawicarske symbole škarakow widźeć. Kozel žada sej, zo měła so policija intenziwnje z prawicarskej problematiku rozestajeć a njeměła ju zamjelčeć. Po kermušce Serbskeho gymnazija w Šunowje bě w nocy na sobotu dóšło k nadpadam na młodych Serbow. Statny škit pad přepytuje.


Slepo: Dalši serbski wječork

Na dalšim serbskim wječorku wčera w Slepom je so 22 ludźi wobdźěliło. Čłonojo towarstwow, komunalni zastupjerjo a dalši zajimcy rěčachu mjez druhim wo tym, kak móhło zhromadne dźěło gremijow ze staršimi wupadać, kiž dadźa swoje dźěćo do serbskorěčneho wukubłanja, ale sami rěč njewobknježa. Tu naspomnichu falowace wukubłanske kapacity na wokrjesnych ludowych šulach, w kotrychž bychu starši rady serbšćinu nawuknyli. Nimo toho kritizowachu přitomni, zo němske medije hišće přemało wo serbskich podawkach w regionje rozprawjeja.


Dołha Boršć: Wjelki po puću byli

W Dołhej Boršći (němsce Förstgen) pola Niskeje su wjelki w nocy na wčerawšu wutoru stadło ze 140 wowcami nadpadnyli. Na 40 zwěrjatow je mortwe, dalše 80 bě spočatnje zhubjene. Wobydlerjo wsy, kiž leži w Zhorjelskim wokrjesu, běchu wčera rano jednotliwe wokoło błudźace wowcy wuhladali a na to wobsedźerja informowali. Tuchwilu so hišće za někotrymi zwěrjatami pyta. Wčera popołdnju su 60 wowcow zaso popadnjene byli. Wowcy tutoho stadła pasu so na łukach w biosferowym rezerwaće za hladanje krajiny.


Domowina: Zajim za naprašnik

Na naprašowanju čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow, kiž so tuchwilu w nadawku Domowiny přewjedźe, je so mjeztym wjace hač 450 ludźi wobdźěliło. Z dotal něhdźe 250 digitalnje wotedatych naprašnikow bu třećina w němskej rěči, wjace hač połojca hornjoserbsce a zbytk w delnjoserbšćinje wupjelnjena. Starobna zestawa, tak zdźěli zamołwita agentura wčera, je dobra: połojca ludźi, kiž su wotmołwili, je pod 40 lětami. Tež podźěl muži a žonow je někak wurunany. Naprašowanje je anonymne a přewjedźe so hišće hač do tuteje njedźele.


Wokrjes Budyšin: Sport sylnišo podpěrać

Wokrjes Budyšin chce dźěćace a młodźinske dźěło w sportowych towarstwach wot klětušeho sylnišo podpěrać a za to směrnicy změni. Wjace hač poł miliona eurow chce wokrjes klětu za sport wudać. 65 procentow z toho dóstanu towarstwa direktnje. Dotal wučinja tutón podźěl jenož 40 procentow. Nowe je tež, zo móža zwjazki, kaž na přikład zapadołužiski koparski zwjazk, přichodnje wot spěchowanja profitować. Wuměnjenje je, zo stanu so z čłonom we wokrjesnym abo krajowym sportowym zwjazku.

posledni raz aktualizowane: 10. winowca 2018, 08:16 hodź.