Powěsće: štwórtk, 11.10.2018


Dołha Boršć: Hišće přeco zwěrjata zhubjene

Dwaj dnjej po nadpadźe wjelkow na stadło wowcow w Dołhej Boršći je hišće přeco 50 zwěrjatow zhubjene. 40 je mortwe a 61 zwěrjatow móžachu zaso popadnyć. Krajnoradny zarjad w Zhorjelcu je sakske ministerstwo za wobswět skontaktowało a tuchwilu so pruwuje, hač wobsteji móžnosć, wjelki zatřělić. Po statistice je nadpad w Dołhej Boršći pola Niskeje druhi najwjetši, kiž bu dotal w Sakskej registrowany.


Wotrow: Do fary ma žiwjenje zaćahnyć

Do fary we Wotrowje ma klětu zaso žiwjenje zaćahnyć. Kaž zdźěli farar Měrćin Delenk na naprašowanje, je biskopstwo mjeztym dowoliło, dźěl farskeho doma na bydlenje přetwarić. W přizemju měli so rumnosće dale wot wosadnych wužiwać móc, w prěnjej a druhej etaži pak ma bydlenje nastać. Přichodny krok budźe wupisanje nadawkow. Wotrowska fara je w zašłych wosom lětach nimale dospołnje prózdna stała.


Internet: Listy wobchować

Za wutwar spěšneho interneta w Budyskim wokrjesu měli wšitke domjacnosće swoje listy wot Telekom wobchować a je tež wotmołwić. To praji Birgit Weberowa, přirjadnica krajneho rady. Mnozy wobydlerjo sej mysla, zo jedna so pola listow wo wabjenje, tak Weberowa na naprašowanje zdźěli. Dokument pak je wažny, dokelž dowoli so z nim přistup sobudźěłaćerjow Telekom na ležownosć. Štóž list hižo wjac nima, móže so hišće raz na Telekom wobroćić abo sej w krajnoradnym zarjedźe pomhać dać. Štóž na dopis njewotmołwi, dyrbi so pozdźišo sam wo přizamknjenje postarać. To móže hač do 1.400 eurow płaćić.


Knižne wiki: Nakładnistwo prezentuje słuchopisak

Nakładnistwo Tessloff, z kotrymž je Ludowe nakładnistwo Domowina knihu "Što tam łazy, běha, lěta" ze słuchopisakom BOOKiijom realizowało, prezentuje publikaciju wot wčerawšeho tež na knižnych wikach w Frankobrodźe nad Mohanom. Tak móža sej zajimcy technisku nowostku wobhladać a so tež ze serbskimi hrónčkami zeznajomić. Kaž zdźěli Manja Bujnowska wot rozšěrjenja, je so słuchopisak tež we Serbach hižo cyle derje přiwzał. Dźěćaca kniha nakładnistwa je prěnja serbska, kiž je z nowej funkciju předčitanskeho pisaka kompatibelna.


Sport: Problem ze sudnikami

Na zhromadźiznje sudnikow Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka WFV je wuběrk sudnikow prěni raz zjawnje z mjenami referejow dźěłał, kiž njejsu k zazběhej noweje hrajneje doby k winowatostnym hram nastupili abo koparske partije wjacore razy wotedali. Wot spočatka sezony hač do dźensnišeho su sudnicy 225 planowanych duelow wotprajili, zdźěla bjez přičiny. 10 króć su koparske cyłki podarmo na sudnika čakali. Zwjetša jedna so wo młodych kolegow. WFV chce nětko, zo sportowe towarstwa, ke kotrymž sudnicy słušeja, pokutu płaća.

posledni raz aktualizowane: 11. winowca 2018, 08:28 hodź.