Powěsće: póndźelu, 29.10.2018


Serbski sejm: 1270 zajimcow registrowane

Hač do zašłeje soboty je so do wolerskeho zapisa za wólby do Serbskeho sejma 1270 wosobow zapisało. Něhdźe 70 procentow je z Łužicy, zbytk z Berlina, Lipska a Drježdźan, kaž tež dalšich kónčinow Němskeje. Poslednje wólbne podłožki so dźensa rozpósćelu, posledni dźeń wólbow je přichodna sobota, 3. nowembra.


Kukowske prašaki: Wjac hač 500 podpismow

Skupina „Kukowske prašaki" je w prěnim tydźenju hižo wjace hač 500 podpismow zběrało. Z toho je so 483 Serbow přećiwo aktualnje namjetowanej formje Serbskeho sejma wuprajiło, 30 ludźi je za nju hłosowało. Naprašowanje skupiny „Kukowske prašaki" běži hišće hač do kónca lěta.


Łužica: Kermuše woswjećili

Na Njepilic dworje w Rownom su wčera kermušu woswjećili. Kaž wčera wječor předsyda Njepilic dwora Manfred Nickel zdźěli, bě jara překwapjeny, zo je najebać dešćikojteho wjedra na dwór 90 hosći přišło. Za swjedźeń su čłonojo towarstwa w zašłych dnjach tykanc napjekli. Zhromadnje su sej wjacore serbske spěwy zaspěwali. Wobrubili su kermušu w Rownom Gródkowscy dujerjo. Dalše kermuše běchu mjez druhim w Chrósćicach, Bukecach a Wulkich Ždźarach - na někotrych městnach we Łužicy tež z čumpjelemi.


Čorny Chołmc: Kwasny ćah zajimcow přiwabił

W Čornym Chołmcu předstajichu sobotu Serbski kwas w narodnych drastach ewangelskich Serbow z Wojerowskich kónčin. W Krabatowym młynje mějachu nimo dujerskeje hudźby z Rakečanskimi dujerjemi a pokiwow wo nałožkach dokoła wokoło kwasa tež kwasnu jědź spřihotowanu. Dohromady je na zarjadowanje100 zajimcow přichwatało.


Zaraćena dróha a twarske dźěła

Puć mje Němcami a Kulowcom je tutón tydźen kompletnje zawrjeny. To zdźěli Budyski krajnoradny zarjad. Wot dźensa hač do soboty so tam powjeršina drohi wotdrapa a so potom z nowej worštu pokryje. Za to dyrbja drohu kompletnje začinić. Za wodźerjow awtow je wobjězdka přez Mučow předwidźana. A dalša twarska powěsć: Wutwar syće za dalokoćopłotu w Budyšinje pokročuje. Po tym, zo je so na Karl-Marxowej a na Póstowym naměsće před Serbskim domom wšitko dotwariło, dźe dale na Dwórnišćowej, zdźěli měsćanski zarjad. Za to dyrbja křižowanišćo při Walskej a Schillerowych zelenišćach zdźěla zawrěć. Dwórnišćowa budźe potom slepa hasa. Zdobom so wobchad hinak wodźi a busowe zastanišća přepołoža.

posledni raz aktualizowane: 29. winowca 2018, 08:35 hodź.