Powěsće: wutoru, 30.10.2018


Budyšin: Wuhlowa komisija a reakcija Domowiny

Domowina mjezyrozprawu Wuhloweje komisije wita. Tuta je do njeje mjeztym tež wažnosć serbskeje ludnosće we Łužicy zapisała. Předsyda Domowiny Dawid Statnik rjekny wčera, zo so nadźija, zo tuta pozicija tež w kónčnej rozprawje přeco hišće steji. Třěšny zwjazk je so za serbske zajimy při strukturnej změnje po wudobywanju brunicy mjez druhim z poziciskej papjeru zasadźił, kotruž Wuhlowej komisiji njedawno we Łužicy přepoda.


Łužica: Pomocne akcije TCM a swj. Filomeny

Wot wčerawšeho zběra Towarstwo Cyrila a Metoda za swoju pomocnu akciju "Łužica pomha" zaso pakety za potrěbne kraje. Wosebje drasty, črije a hygijeniske artikle, płokanske srědki a pjenježne dary do soboty pola Špitankec w Zejicach hromadźa. Pakčiki dowjezu so do doma za samostejace žony z dźěćimi w Pólskim Ełku, z pjenježnym darom ma so skutkowanje duchowneho za dźěći a młodostnych w Urkainje podpěrać. Dalša pomocna akcija je za tři njedźele. To hromadźi towarstwo swjateje Filomeny wot 20. do 22. nowembra pakčiki za Bołharsku a Rumunsku.


Chrósćicy: cyrkwinske postawy a třechu ponjowja

Chróšćanska wosada chce sydom postawow z cyrkwje restawrować dać, mjez nimi swjateju japoštołow Symana a Judaša Tadeja, postawje stej z lěta 1680. Trěbny wobjim a z tym cyłkowne kóšty hišće jasne njejsu - liča z hač do 100.000 eurami, rjekny farar Měrćin Delenk. Chcedźa spěchowanske próstwy stajić a paralelnje sami składować, prěnje 500 eurow su nazběrane. Na kermušnych kemšach běchu někotre postawy w nabočnej chódbje a wołtarnišću wustajene. Srjedźodobnje je ponowjenje cyrkwinskeje třěchi předwidźane.


Budyšin: Zeppelinowa do hód wotewrjena

Hišće do hód ma Zeppelinowa droha w Budyšinje za wobchad swobodna być. Kaž krajny zarjad za dróhotwar a wobchad wopodstatni, su dźěła při mosće zakónčene, jeničce puć, chódnik a nasypy maja so hišće do zymskej přestawki zakónčić. Hižo połdra lět je Zeppelinowa twarskich dźěłow dla za wobchad zašlahana.


Łužica: Štó pojědźe na Europeadu 2020?

Hišće njeje jasnje, kotři koparjo na Europeadźe 2020 w Korutanskej Serbow zastupuja. Kaž Marko Kowar ze stron serbskeho organizaciskeho teama wčera praji, ma so wupisanje Federatiwneje unije narodnych mjeńšin wočaknyć. Hakle z njeho wuchadźa, hač njemóhłoj sej na wubědźowanje tež dwě muskej mustwje dojěć - serbska wubranka a delnjoserbscy koparjo. Pozadk je, zo je sej zastupjer delnjołužiskich koparjow Horst Adam přał, zo změja Serbja na Europeadźe 2020 muske mustwo jeničce z Delnjeje Łužicy - a žónske jeničce z Hornjeje Łužicy. Jednaćel Domowiny Marko Kowar by radšo widźał, zo so trenarojo, wjednicy a organizatorojo na zhromadnej mustwje dojednaja.

posledni raz aktualizowane: 30. winowca 2018, 08:35 hodź.