Powěsće: štwórtk, 01.11.2018


Rakecy: Hłowna zhromadźizna ewangelskeho serbskeho towarstwa

Mato Krygar wostanje předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa. Předsydstwo je jeho wčera na hłownej zhromadźiznje w Rakecach jednohłósnje woliło. Nowy w předsydstwje je Hrubjelčan Robert Maćij. Na 40 Serbow je sej na hłownu zhromadźiznu Serbskeho ewangelskeho towarstwa dojěło. Klětu woswjeća 25. jubilej załoženja.


Radwor: Na zhubjenu wjes Hronow spominali

Z nyšporom su wčera w Kamjenej štyri ponowjene pomniki za zhubjenu wjesku Hronow poswjećili. Nimo w lěće 1860 stajenych pomnikow wotkry so tež informaciska tafla ze stawiznu Hronowa. Radworski farar Beno Jakubaš wita na nyšporu 150 wěriwych, kotryž chór Meja wobrubi. Wjes je so po legendźe w lěće 1620 wot rubježnikow wotpaliła. Kóšty pomnikow we wysokosći 8.700 eurow spěchuja so podźělnje přez Załožbu za serbski lud (z 6.500 eurami), zbytk płaća priwatnicy, sponsorojo a Radworska wosada.


Budyšin: Słuchokniha Alfonsa Frencla wušła

„Po serbskich šćežkach" rěka słuchokniha z tekstami Alfonsa Frencla. Wona je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Domizna a daloki swět, serbska rěč a pochad, stawizniske podawki a z nimi zwjazane wosobiny běchu temy, wo kotrychž je Alfons Frencl čas žiwjenja slědźił. Wuběr jeho tekstow ze wšěch dobow skutkowanja je Michał Šołta zestajił, kotrež wě Stanisław Brankačk słucharjam zbližić.


Malešecy: Mjenje za pěstowarnju płaćić

W Malešanskej gmejnje wostanu přinoški staršich za dźěći w pěstowarni, žłobiku abo horće relatiwnje konstantne abo spaduja. Gmejnska rada je wutoru wustawki wo tym změniła. Procentualny podźěl, kiž maja starši njesć, bu lochce zniženy. Tohodla płaći přichodnje połne pěstowarske městno 138 eurow - tři mjenje hač dotal. W horće zniža so kóšty wo jedyn euro na 77.


Lipsk: Nowa kniha Zwahra

Serbski historikar a publicist Hartmut Zwahr z Lipska je wudał němskorěčny roman "Abschiednehmen". Kniha jedna wo třoch hornjołužiskich swójbach w času mjez 19. lětstotkom a lětom 1953. Łužiski roman je wušoł w nakładnistwje Sax-Verlag w Lipsku. Je to prěni roman z pjera 82-lětneho Zwahra, kiž bě hač k swojemu emeritowanju profesor za socialne a hospodarske stawizny na Lipsčanskej uniwersiće..

posledni raz aktualizowane: 01. nazymnika 2018, 08:59 hodź.