Powěsće: póndźelu, 05.11.2018


Wólby zakónčene

Wólby do prěnjeho Serbskeho sejma su zakónčene. Sobotu je wólbny wuběrk w Njebjelčicach hłosy wuličił. 12 hornjoserbskich a 12 delnjoserbskich čłonow bu wuzwolene. Najwjace hłosow na hornjoserbskej lisćinje dóstachu Tomaš Čornak, Ignac Wjesela, Hajko Kozel, Hańžka Wjeselic a Sophia Cyžec. 836 ludźi je woliło, wosom hłosowanskich cedlow bě njepłaćiwe. Předsyda Domowiny Dawid Statnik praji, zo jedna so při wólbach - hinak hač tole iniciatiwna skupina twjerdźi - wo priwatno-prawniske wólby, podobnje wólbam w towarstwje a, zo su - hladajo na ličbu wotedatych hłosow - z tutymi tež toho abo tamneho docpěli.


Wustajeńca wotewrjena

W Budyskim Serbskim muzeju je wot wčerawšeho wosebita wustajeńca "Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow" wotewrjena. W njeje je zažnosrjedźowěkowske žiwjenje we Łužicy předstajene. Wustajene je něhdźe 400 wurywankow, rekonstrukcijow a předstajenjow słowjanskeho žiwjenja před wjac hač tysac lětami. Na wčerawšim wotewrjenju, na kotrymž bě na 100 ludźi, zahrachu wuměłča Marion Kwicojc a skupina Media Noctis srjedźowěkowsku hudźbu. Spěchowanske towarstwo Domizniskeho muzeja Dešno je wustajeńcu hromadźe ze Serbskim muzejom přihotowało. Wona je hač do klětušeho měrca widźeć.


Wuměłstwowe wiki we Wojerecach

We Wojerecach wotměchu so kónc tydźenja 14. wiki wuměłstwa. We wobydlerskim centrumje, Łužiskej hali a na hrodźe běchu wšelake dźěłarnički, wustajeńcy, koncerty a wiki. Wjace hač 80 wuměłcow bě so přizjewiło, mjez nimi tež Serbja a Łužičenjo kaž Maja Nagelowa, Iris Brankačkowa a Jürgen Maćij. Wojerowska Kulturna fabrika je wiki wuhotowała.


Kulowska Trělernja znowa wotewrjena

W Kulowje maja zaso jednu ze swojich wulkich žurlow za zarjadowanja. Sobotu bu tam Třělernja znowa wotewrjena. Dom bu wjacore měsacy přetwarjeny. Z tym je lětdźesatki trajacy prowizorij nimo. Sanitarne připrawy su nětko w modernym přitwarje a nic hižo w containerju. Wjace hač 222.000 eurow je přetwar płaćił.


Jeničke serbske mustwo we wokrjesnym pokalu

Prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Marijna hwězda je jenički serbski cyłk, kotryž je hišće we wokrjesnym pokalnym kole Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka. We wosmifinalu změje načolnik wokrjesneje ligi stafla dwaj přichodnu njedźelu (11.11.18) domjacu lěpšinu přećiwo klasu wyše hrajacym koparjam Wojerowskeho FC. Mustwo Traktora Malešecy nastupi we Wjazońcy a zastupnistwo z Rakec pola Póst Germanije Budyšin. Dobyćer wokrjesneho pokala smě klětu w krajnym pokalnym kole hrać.

posledni raz aktualizowane: 05. nazymnika 2018, 08:18 hodź.