Powěsće: wutoru, 06.11.2018


Politika: Domowina wostanje centralny partner

Domowina je a wostanje centralny partner, hdyž dźe wo serbske naležnosće. To je Sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo wčera na naprašowanje Serbskeho rozhłosa wobkrućiło. Ministerstwo złožuje so při tym na Serbski zakoń Sakskeje. W nim je zapisane, zo zastupuje třěšny zwjazk zajimy serbskeho luda. Tutón třěšny zwjazk serbskich towarstwow je Domowina, tak ministerstwo. Na tym hodźi so jenož něšto změnić, hdyž so Serbski zakoń a hišće dalše zakonje změnja.


Załožba za serbski lud: Myto spožćili

Wosebite myto Załožby za serbski lud na 16. Choćebuskej filmowej přehladce łužiskich krótkofilmow dósta dokumentacija „Přirodošknitny wulkoprojekt Łužiska jězorina". Po hódnoćenju jury pokazuje film nazornje, što so nětko z wotbagrowanym serbskim sydlenskim rumom stawa. Z mytom dóstanje režiser Leon Babucke zdobom 1.000 eurow. Hłowne myto dósta film „Tak blisko, tak daloko", kotryž wobjednawa poměr mjez młodej žonu a jeje dementnej maćerju. Publikumowe myto dósta widejo k spěwej hudźbneje skupiny. Choćebuska filmowa přehladka wotměje so tradicionelne na předwječoru tamnišeho filmoweho festiwala.


Zhorjelc: Ideje a wočakowanja zwuraznili

Zastupjerjo hornjołužiskich komunow, zwjazkow a zarjadnišćow su sej wčera w Zhorjelcu swoje ideje, wočakowanja a namjety wo wuwiću w brunicowych rewěrach wuměnili. Wuslědki wčerawšeho workshopa słuža zdobom k wuwiwanju plana, w kotrymž chce knježerstwo strategiju za dalše postupowanja w brunicowych rewěrach wopisować. Na wuměnje wobdźělichu so tež serbscy zastupjerjo, kiž wosebje dwurěčnosć regiona wuzběhnychu a na to dźiwachu, zo so při wudźěłanju strategije tež serbske zajimy wobkedźbuja.


Radwor: Wo spěšnym interneće informowali

Zastupjerjo Telekom a Budyskeho krajneho zarjada su wčera wječor na kopaće połnej žurli Radworskeho hosćenca Meja wo přizamkjenju Radworskeje wokoliny k spěšnemu internetej informowali. Hač do lěta 2020 ma so k tomu jeničce w Budyskim wokrjesu 1.700 kilometrow kabla kłasć a 25.000 domjacnosćow přizamknyć. Projekt mjenowaše so najwjetša tuchwilna infrastrukturna naprawa cyłeje Němskeje. Dźěła započnu so w Radworskej wokolinje klětu nalěto. Přizamknjenje je za wšitkich darmotne.


Budyšin: Hodowny čas so bliži

Budyšin ma hižo swój hodowny štom. Wčera dopołdnja nastajichu na Hłownym torhošću před Budyskej radnicu 14 metrow wysoki šmrěk. Dokelž bě so wobswětlenje štoma w zańdźenych lětach husto kritizowało, wobsteji wone lětsa prěni króć z Ochranowskich hwězdow. 635. Budyske Wjacławowe wiki su najstarše po cyłej Němskej. Lětsa započnu so wone 30. nowembra a traja hač do 23. decembra.

posledni raz aktualizowane: 06. nazymnika 2018, 07:03 hodź.