Powěsće: srjedu, 07.11.2018


Chrósćicy: Přetwarja staru šulu

W Chróšćanskej starej šuli přetwarja wot póndźele rumnosće w prěnim poschodźe. Kaž zdźěli wjesnjanosta Marko Kliman, su dźěłaćerjo hižo ze suchotwarom započeli. Tež elektrikarjo tam tuchwilu mjeńše dźěła zdokonjeja. Cyłkowny přetwar na gmejnski zarjad płaći na 260.000 eurow. Z toho so 200.000 eurow přez LEADER-program spěchuje. Tuchwilu za tym wupada, zo móže Chróšćanski gmejnski zarjad klětu spočatk meje do nowych rumnosćow zaćahnyć.


Wojerecy: Maćica so informowała

We Wojerowskim Domje Domowiny zetka so wčera popołdnju předsydstwo Maćicy Serbskeje ze zastupjerjemi Přirady za serbske naležnosće města Wojerec a Domowinskeje župy "Handrij Zejler". Maćicarjo zhonichu wo pozitiwnych wuskutkach serbskeje přirady, kotraž čestnohamtsce Wojerowsku měšćansku radu podpěruje. Wulki wothłós namaka na přikład kurs serbšćiny za přistajenych měšćanskich zarjadnišćow. Wojerecy su hižo trójce wubědźowanje "Rěči přichilena komuna" dobyli. Přichodna hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje budźe klětu 9. měrca.


Łaz: Z gmejnskeje rady

Wulkeje suchoty dla je dyrbjała LMBV saněrowanje Hórnikečanskeho jězora w lěću na wěsty čas zadźeržeć. Přičina bě niska hładźina, čehoždla njemóžachu mašinu za zhusćenje zemje wužiwać. To rozłoži Gerd Richter wot LMBV wčera na posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Přiwšěm pak w zawodźe dale z toho wuchadźeja, zo najwažniše dźěła po planje hač do kónca lěta 2021 zakónča. Mnozy wčera na posedźenju přitomni wobydlerjo pak na tym dwěluja. Gmejna chce mjeztym wšitke wobtwarjenske a dalše plany dopřihotować, zo móže hnydom při jězorje twarić započeć, ručež je dosaněrowany.


Choćebuz: Dokumentacija časowych swědkow

W Choćebuzu su so wčera filmowcy a zastupjerjo wšelakich serbskich institucijow zetkali. Dźěše wo dokumentaciju časowych swědkow. Jako prěnje dorozumi so koło na to, zo měli so wšitke serbske hižo nahrate interwiwy časowych swědkow na jednej internetowej stronje zhromadźić a tak wšitkim zajimcam spřistupnić. Nimo toho skedźbni dr. Grit Lemkowa wot Choćebuzkeho filmoweho festiwala na to, zo jewi so na němskim portalu časowych swědkow jeničce jedyn Serb, mjenujcy Benedikt Dyrlich. To měło so rozšěrić, wšako tež Serbja do Němskeje słušeja, wona doda. Clemens Škoda wot Domowiny, kotryž bě tohorunja w kole, připraji, zo chce třěsny zwjazk portal na tutu njewurunanosć skedźbnić. Dalše zetkanje tutoho koła je za poł lěta planowane.


Kamjenc: Namjety zapodać

Měšćanske zarjadnistwo Kamjenca prosy wo namjety, koho měło wone za dobre čestnohamstske dźěło wuznamjenić. Po tradicij so na nowolětnych přijećach Kamjenskeho wyšeho měšćanosty 20 wobydlerjow Kamjenca wuznamjeni. Je to dźak za jich čestnohamtsku prócu wo žiwjenje w měšće a jeho wobydlerjow. Namjety towarstwow a jednotliwcow so hišće hač do spočatk decembra přijimuja. Klětuše nowolětne přijeće Kamjenskeje radnicy budźe 1. februara.

posledni raz aktualizowane: 07. nazymnika 2018, 08:21 hodź.