Powěsće: wutoru, 27.11.2018


Zdokonjane je

Na ležownosći noweho horta w Pančicach-Kukowje chcedźa tutón tydźeń wšo dodźěłać. Tuchwilu tam runje plesternaki kładu. Srjedź decembra móhli šulerjo a kubłarjo zaso do twarjenja zaćahnyć. Potom chcedźa nowotwar tež oficialnje nošerjej, Křesćansko-kubłanskemu skutkej CSB, přepodać. W januarje planuja Dźeń wotewrjenych duri. Hižo wot měrca so w Pančicach-Kukowje na městnje stareje pěstowarnje - kotruž su do toho zwottorhali - twari.


Winnetou rěči bórze serbsce

Do serbšćiny synkronizowany film "Syn Winnetouwa" ma klětu w prěnim połlěće wuńć. Dialogi su mjeztym nahrawane, rjeknje Michaela Hrjehorjowa wot Rěčneho centruma Witaj. Nětko maja so hišće serbske spěwy za film doprodukować a wšitko hromadźe zmontować. Synkronizacija nastanje kaž hižo w zašłosći w zhromadnym dźěle Sakskeho wukubłanskeho kanala SAEK a Rěčneho centruma. Přełožiła je jón Rejzka Deleńkowa. Prěnje wurězki su so hižo sobotu na Schadźowance pokazali.


Podpěruja integraciju

Towarstwo za integraciju "Witajće w Kamjencu" sćehnje dwě lěće po swojim załoženju dobru bilancu. Dotal móžachu w Kamjencu na 40.000 eurow za integracisku pomoc nahromadźić. Towarstwo organizuje mjez druhim rěčne, sportowe, rejowanske, warjenske a hudźbne kursy za ćěkancow. Nimo toho mějachu lětsa projekt "Kćějaca integracija při Krabatowym kamjenju". Při tym su při dźěle w zahrodźe němčinu wuwučowali.


Nowa městnosć so derje přiwzała

Serbska Schadźowanka so najskerje tež klětu zaso w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje wotměje. Doskónčnje pak to Załožba za serbski lud hišće rozsudźiła njeje, tak za Schadźowanku zamołwita Jana Pětrowa. Po prěnim wothłosu je so nowa městnosć sobotu wothladajo mjeńšich njedostatkow derje přiwzała. Załožba pak chce najprjedy hišće dalši wothłós a wuhódnoćenje z wobdźělnikami wočaknyć, prjed hač so doskónčnje rozsudźi. Mjeztym je sobotniša Schadźowanka tež na YouTube wozjewjena.


Do hód puć zaso wotewrja

W Budyšinje ma so Zeppelinowa droha hišće do hód zaso wobchadej wotewrić. Nowy železniski móst nad pućom je hotowy a dróha asfaltowana. Tuchwilu so chódniki podłu dróhi a přijězdy k namjeznym ležownosćam dotwarja. Wot lońšeho januara je Zeppelinowa nimale dwě lěće dołho zaraćena. W tutym času so wosebje zawody a kupnicy při puću, mjez nimi Nukec napoje, z hospodarskimi stratami bědźa. Wjace hač 150 lět stary železniski móst bu zwottorhany a znowa natwarjeny, dokelž bě mnohim nakładnym awtam přeniski.

posledni raz aktualizowane: 27. nazymnika 2018, 08:24 hodź.