Powěsće: srjedu, 28.11.2018


W Złym Komorowje wjace serbskeho

W Złym Komorowje je wčera Załožba Róže Luxemburgoweje rjad zarjadowanjow wo Serbach zahajiła. Hudźbnik Bernd Pittkunings je 40 ludźom hody w Serbach a dwurěčnej Łužicy předstajił. Ma so wědomje budźić, zo je Zły Komorow poprawom interkulturelny a zo bě něhdy dwurěčne město, tak dr. Hoffmann wot załožby. W dalšich zarjadowanjach chcedźa so mjez druhim wo Serbskim zakonju a wo serbstwje w Njebjelčanskej gmejnje wobhonić. W lěće 2017 bu Zły Komorow wot Braniborskeje do serbskeho sydlenskeho ruma přiwzaty, byrnjež so měšćanska rada přećiwo tomu wuprajiła.


Pančicy-Kukow: W běrowach je přećopło

Zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe chce swoje běrowowe twarjenje w Pančicach-Kukowje z wonkownymi žaluzijemi wuhotować. To je wjetšina zastupjerjow sobustawskich gmejnow wčera wobzamknyła. Za škit před słóncom při 25 woknach chcedźa 7.200 eurow wudać. Přičina inwesticije je, zo maja w lěću w běrowach zdźěla ekstremne temperatury, kaž dyrbjachu je lětsa znowa nazhonić.


Štó chce Zdźěrjanske twarjenje měć?

Nimale połdra hektara wulka rjemjeslniska přestrěń na kromje Zdźěrje njeje so na Sakskej zymskej awkciji wčera w Drježdźanach předała. Kaž nam předsydka Martina Steinowa zdźěli, dyrbješe ležownosć z wulkim twarjenjom znajmjeńša 850.000 eurow płaćić. Je to hala, w kotrejž su wobchod za sanitarnu potrjebu a dwě bydleni. Tež mjeńše lěsy pola Sepic a burski statok w Trupinje njeje nichtó kupił. Wšitke objekty so jutře na awkciji w Lipsku hišće raz poskića.


Budyšin: "Njezmysł" a "hotowy akcionizm"

Wulke hodowne štomy z betona, kotrež maja lětuše Budyske hodowne wiki před terorizmom škitać, wubudźeja dźeń a wjetšu diskusiju. Fachowc za wěstotu ma je w dźensnišej Sakskej nowinje samo za "wohroženje wopytowarjow Wjacławowych wikow" a "hotowy njezmysł". Wjacori měsćanscy radźićeljo mjenuja je njetrjebawši akcionizm. Zašły pjatk běše Budyska twarska firma wjacore tajke štomy z betona na swójske kóšty blisko Bohateje wěže postajiła. Wone měli wopytowarjow před teroristiskimi nadpadami škitać, byrnjež po měnjenju policije ničo na tajke njepokazało.


Wojerecy: Wjele dźěła na dwórnišću

Wojerowske dwórnišćo dyrbi tež za zbrašenych přijomniše być. Na to je so wčera měšćanska rada dojednała. Tuž chcetej město a Němska železnica w přichodnych pjeć lětach zhromadnje na přikład tři lifty zatwarić, třěchu nad čakacymi powjetšić a tunl k jednotliwym kolijam wutwarić. Tuchwilu přistupi we Wojerecach do ćaha a wustupi z njeho wšědnje přerěznje 670 wosobow. Železnica pak liči zaso z wjace pasažěrami.


Serbski škot: Pančan je w Radworju dobył

W Radworskej "Zelenej hałužce" su serbscy seniorojo wčera předposledni raz w tutym lěće škotowali. Třeći bu Herman Woko z Hrańcy, druhi Franc Nowak z Noweje Wjeski, a dobył je Reinhard Nowak z Pančic-Kukowa. Zakónčacy turněr serbskich škotarjow lěta 2018 budźe 11.decembra w Radworskej "Meji".

posledni raz aktualizowane: 28. nazymnika 2018, 14:22 hodź.