Powěsće: štwórtk, 29.11.2018


Pod nawodom noweho župana

Župne předsydstwo župy „Handrij Zejler" Wojerecy je při swojim konstituowanju wčera tež klětuše předewzaća wobjednało. Tak planuje mjez druhim župny wulět do Čěskeje, drastowu dźěłarničku, serbski domizniski dźeń a projektny dźeń šulerjow w Hornim Hajnku. Wosebje pak chce so župa prócować, praji nowy župan Marcel Brauman, zo so žiwa serbšćina w centralnych serbskich kónčinach Łužicy rozšěri. Župnemu předsydstwu přisłuša tež čłonka „serbskeho sejma", kotraž je wo jeho aktualnym dźěle informowała. Wojerowske župne předsydstwo je sej přezjedne, zo ma Domowina jako třěšny zwjazk wšěch Serbow tež w „sejmje" angažowanych ludźi zapřijeć.


Módroćišć a UNESCO

UNESCO je wčera módroćišć do swojeho imaterielneho kulturneho herbstwa přiwzała. Wo to běchu so Němska, Awstriska, Čěska, Słowakska a Madźarska zhromadnje prócowali. Tež w Serbach so módroćišć wužiwa, na přikład we Wojerowskej swjedźenskej a dźěłanskej drasće. Kaž pak nam Werner Bejma wot Wjacławkec drastoweho doma we Wojerecach wobkrući, bywa dźeń a ćešo tutu wosebitu techniku módroćišća nałožować. Za to trěbne kołki so na přikład w Němskej jenož hišće na dwěmaj městnomaj produkuja. Z připóznaćom módroćišća jako kulturne herbstwo UNESCO so tež Němska zawjazuje, tute rjemjesło spěchować.


Dóstanje institut nowe doma?

Rada Załožby za serbski lud so dźensa k swojemu nazymskemu posedźenje zeńdźe. Mjez druhim ma rozsudźić, hač njeměł so za Serbski institut nowy dom natwarić abo hač njepřećehnje wón radšo do wjetšeho. Hižo lěta dołho trjeba institut nuznje wjace městna. Wosebje w archiwje su wuměnjenja dawno problematiske. Dalšej temje posedźenja stej dźensa klětuši hospodarski plan a dalše kročele digitalneje ofensiwy.


Serbski spěw wosrjedź Prahi

W Praze je wčera čěska skupina Lidova muzika z Chrastu blisko Plzenja swoju serbskorěčnu CD "Za Čěskimi horami" předstajiła. 28 zwjetša ludowych spěwow w hornjo- a delnjoserbskej rěči kaž tež w Slepjanskej narěči su w studiju Čěskeho rozhłosa w Plzenje nahrawali. Wčerawši koncert w Praze dožiwi na 100 ludźi. CD so mjez druhim w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji předawa.


Běłej Wodźe so zaso lěpje dźe

Tež w Běłej Wodźe je mjeztym tak mało ludźi bjez dźěła kaž hižo wjele lět nic. Jako přičinje mjenowaštej so wčera na zeńdźenju měsćanskeje rady demografiske wuwiće a stabilne hospodarske wuwiće we wokolinje. Tuchwilu je w Běłej Wodźe 8,1 procent wobydlerjow bjezdźěłnych. Najwjetši dźěłodawar su chorownja a hladanske słužby. Tuchwilu ma Běła Woda 16.300 wobydlerjow.


Z Lejna do Bremena

W Bremenje je so wčera wječor štyridnjowske wubědźowanje najlěpšich rušćinarjow cyłeje Němskeje započało. Mjez sydom wobdźělnikami ze Sakskeje je tež 17-lětna Tereza Kubicec z Lejna. Wona chodźi w Kamjencu na Lessingowy gymnazij. W měrcu je Tereza w Lipsku na Sakskej olympiadźe ruskeje rěče 2. městno wobsadźiła a so z tym za cyłoněmske wubědźowanje w Bremenje kwalifikowała.

posledni raz aktualizowane: 29. nazymnika 2018, 09:24 hodź.