Powěsće: pjatk, 30.11.2018


Budyšin: Nowy domicil za Serbski institut

Serbski institut dóstanje nowy domicil při Lawskich hrjebjach w Budyšinje. To je wčera rada Załožby za serbski lud jednohłósnje wobzamknyła. Za to ma so historiske twarjenje Stareje póštownje přetwarić, za biblioteku a dalše zjawne wobłuki je nowotwar planowany. 2022 ma institut přećahnyć.


Rada Załožby za serbski lud: Kandidaća wozjewjeni

Wo městno w nowej radźe Załožby za serbski lud w lětach 2019 do 2023 požada so z Hornjeje Łužicy jědnaće kandidatow. Z nich wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny štyrjoch čłonow a štyrjoch zastupjerjow za dwě njedźeli w Chrósćicach. Mjez kandidatami je wjele nowych a młódšich požadarjow za gremiji, kotryž rozsudźa kak so pjenjezy serbskeje Załožby rozdźěla. Dospołna lisćina Hornjołužiskich kandidatow: Bjarnat Cyž, Marko Dźisławk, Katharina Jurkowa, dr. Lubina Malinkowa, Robert Maćij, dr. Daniel J. Měrćink, Marlis Młynkowa, Julian Nyča, dr. Jürgen Rühmann, Susann Šenkec a Jakub Žur.


Worklecy: Z gmejnskeje rady

Dalše planowanje nowotwara Worklečanskeho horta přewozmje Kulowski planowanski běrow Gumpert. Nadawk we wobjimje nimale 210.000 eurow je Worklečanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju přepodała. Wulkeje sumy dla drje dyrbjachu jón po wšej Europje wupisać, dóstachu pak za to jenož tři poskitki. Twarske nadawki za rjemjeslniske firmy trjebaja porno tomu pozdźišo jenož regionalnje wupisać, dokelž je do mjeńšich losow rozdźěla.


Njebjelčicy: Gmejna so wubědźuje

Gmejna Njebjelčicy wobdźěli so na aktualnym wubědźowanju sakskeho ministerstwa za ratarstwo a wobswět. Z projektom "Wnučkokmana rejowanska lipa - wróćo ke korjenjam" chce wona wokolne wsy a wjesny rum z nowymi idejemi wožiwić. Gmejna ma wotpohlad, zhromadnje z wuměłcami wutworić wjesne zetkawanišćo pod lipu, kaž bě to něhdy na wsach z wašnjom. Zašły tydźeń je gmejna trěbne podłožki za wobdźělenje na wubědźowanju pola ministerstwa w Drježdźanach zapodała. Klětu w měrcu so rozsudźi, štó bě wuspěšny.


Jubilej: Najstarša Serbowka ma narodniny

W Gößnitzu blisko Meerane swjeći dźensa Lejna Hrjehorjowa swoje 107. narodniny. Z tym drje je wona z chětro wotstawkom najstarša Serbowka. Wona je so w lěće 1911 w Ralbicach narodźiła a sydom dźěći porodźiła. Hižo wjacore lěta pak bydli Lejna Hrjehorjowa pola swojeho syna w Durinskej.


Dźěłowe wiki: Bjezdźěłnosć dale woteběra

Tež w Hornjej Łužicy bjezdźěłnosć dale woteběra. Tele dny pyta mjez Žitawu, Biskopicami a Běłej Wodu něšto wjac hač 17.800 ludźi nowe přistajenje. Jich ličba pak je porno oktobrej jenož snadnje wotewzała. W zašłych tydźenjach su so prěni do bjezdźěłnosće přizjewili, dokelž so w jich branžach w zymskich měsacach mjenje dźěła. Twarske zawody pak w zymje hižo nikoho njepušća, dokelž maja dosć nadawkow. Tuchwilna kwota bjezdźěłnosće w Hornjej Łužicy leži pola 6,3 procentow.

posledni raz aktualizowane: 30. nazymnika 2018, 08:28 hodź.