Powěsće: štwórtk, 06.12.2018


Kulow: Meblowy zawod Maja a IG Metal

Dźěłarnistwo IG Metall Wuchodna Sakska je jednaćelstwo mebloweje firmy Maja w Kulowje namołwjało, so wo tarifowe jednanja postarać. Nimo toho zaběra přistajenych tarifowe zrěčenje za kompletnu předźěłansku industriju drjewa a kumštnych maćiznow. Špatne dźěłowe wuměnjenja a přeniska mzda su před połdra lětom w Kulowje k tomu wjedli, zo su sej tam zawodnu radu wuzwolili. Z toho časa je so za 600 sobudźěłaćerjow firmy, praji dźěłarnistwo, něštožkuli polěpšiło.


Budyšin: Tekstilna industrija pyta fachowe mocy

Politika měła spušćomne rjadowanja za integraciju ćěkancow do dźěłowych wikow podać. To je sej Zwjazk sewjero-wuchodoněmskeje tekstilneje industrije na swojim branžowym dnju wčera w Budyšinje žadał. Zawody trjebaja nuznje ludźi, w Němskej pak dawno hižo dosć njenamakaja. Tež sobudźěłaćerjow z Pólskeje a Čěskeje přiwabić je mjeztym ćežko. Pomhać móhło mjez druhim spěchowanje managerow integracije, kiž so w zawodach wo wukrajnych wučomnikow a dźěłaćerjow staraja. Wosebje mjeńše firmy su z běrokratiju husto přežadane.


Berlin: Mjeńšiny a jich zhromadna pućowanska wustajeńca

W Berlinje započnje so dźensa zetkanje fachowcow za zhromadnu pućowansku wustajeńcu awtochthonych mjeńšinow Němskeje. Eksperća muzejow a zjawnostneho dźěła wot Serbow, Danow, Frizow a Sinti a Roma kaž tež nižoněmskeje rěčneje skupiny diskutuja wo wašnju předstajenja a zběraja kreatiwne myslički. Dotal njejsu so mjeńšiny Němskeje hišće ženje zhromadnje w zjawnosći prezentowali. Za jich klětušu wustajeńcu je zwjazk bědl miliona spěchowanskich pjenjez přilubił.


Worklecy: Nowy móst mjez kupomaj

Při Worklečanskim kupowym haće su započeli fundamenty za nowy móst přihotować, kotryž ma mału a wulku kupu zwjazać. Za leće fundamentow je Hórčanski Wehnertec zawod zamołwity, (tak wjesnjanosta Franc Brusk.) Hišće do hód ma so móst z kranom postajić. Gmejna je jón w lěću w Šprjejcach pola Sprjewineho doła wotewzała. Dósta jón darmotnje, jenož wo transport dyrbješe so sama postarać. W zašłych tydźenjach je gmejna drjewjany móst hižo wobarbiła. Na znowa přistupnej małej kupje ma potom wočerstwjenišćo podłu Krabatoweje kolesowarskeje šćežki nastać.


ARD telewiza: Serbowka z hłownej rólu w krimiju

Serbska dźiwadźelnica Gabriela Marija Šmajdźina přepytuje kriminalny pad w Praze. Poboku němskeho komisara hraje rodźena Budyšanka w najnowšej krimijowej seriji ARD čěsku policistku Klaru Majerowu, kotraž ma w čěskej stolicy mordarstwo wuswětlić. Rozsud, zo dósta runje Serbowka hłownu rólu, padny tež jeje rěčnych znajomosćow dla: Gabriela Marija Šmajdźina předstaji policistku ze słowjanskim akcentom. Prěni film noweje serije rěka "Ćěło we wodźe" a pokaza so dźensa wječor w ARD.


Trjebin: Za čo gmejnsku pawšalu wužiwaja

Gmejna Trjebin dóstanje wot 2018 hač do 2020 za kóžde lěto 64.000 eurow wot kraja Sakskeje pawšalnje připokazane. Wčera je gmejnska rada wobzamknyła, za čo lětuše pjenjezy zasadźi. Tak dóstanjetej wohnjowej woborje Trjebin a Miłoraz nowe hadźicy a nowu škitnu drastu, dom towarstwow w Trjebinje něšto za trěbne reparatury, pěstowarnja dóstanje trampolin a słónčnu płachtu a w Miłorazu so hrajkanišćo wobnowi. Zbytne 48.000 eurow so hakle klětu zasadźa.


Brězynka pola Malešec: Dwě lěće twarja nowu drohu

W Brězynce, w gmejnje Malešecy, započnu klětu wjesnu drohu dospołnje wobnowić. Za to je Malešanska gmejnska rada nadawk drohotwarskej firmje z Niskeje přepodała. Nimo drohotwara so tež roły za wopłočki a dešćowu wodu nowe kładu. Wšohromadźe płaći to wšo 1,2 milionaj eurow a so wot Sakskeje k 75 % spěchuje. Dźěła budu dwě lěće trać.

posledni raz aktualizowane: 06. hodownika 2018, 08:19 hodź.