Powěsće: póndźelu, 07.01.2019


Serbski muzej: Wuhlady 2019

Serbski muzej planuje lětsa tójšto wustajeńcow a projektow w kooperaciji z druhimi institucijemi. Kaž praji nawodnica Christina Boguszowa, pokazuje so wustajeńca "Stary lud" hišće do spočatk měrca. Po tym sćěhuje wustajeńca wo jutrach w Serbach. Dale je planowany projekt w kooperaciji ze Załožbu za serbski lud a z partnerami w Słowjenskej a Korutanskej, w kotrymž tematizuje so načasne wuměłstwo. Dalši propjekt w kooperaciji ze Serbskim gymnazijom Budyšin je "sorbian-fashion" za młodych designerow pod hesłom "Z Łužicy - ZA Łužicu."


Hudźba: Hodownej koncertaj

W kopaće połnej farskej cyrkwi w Chrósćicach je cyrkwinski chór wčera zhromadnje ze serbskej a němskej dźěćacej šolu a dujerjemi hodowny nyšpor wuhotował. Kěrluše zaklinčachu we wjacorych rěčach, tež jendźelsce a łaćonsce. Cyłkowny nawod měješe nawoda cyrkwinskeho chóra, Michał Cyž. Na kóncu dźakowachu so wěriwi wuhotowarjam stejo z dołhotrajacym přikleskom. Tež w Ralbičanskej cyrkwi wobrubi wčera muski chór Delany hudźbny nyšpor.


Hora: Traktorisća so zetkali

Wčera je sej něhdźe 1.000 přihladowarjow na zymske zetkanje traktorow na Horu dojěło. Tam wobdźěli so 135 modernych a historiskich traktorow na přehladce, kotruž organizowachu Horjanscy přećeljo wlečakow lětsa pjaty króć. Prěni raz móžachu so traktorisća při wosebitym wubědźowanju wopokazać - tak mějachu tam wosebitu wahu spřihotowanu, na kotrejž je 17 traktoristow spytało, tak dołho kaž móžno, ze swojimi jězdźidłami runowahu dźeržeć.


Budyšin: Hodowničku woswjećili

Swoju hodowničku je wčera Budyska serbska wosada woswjećiła, po tradiciji katolscy a ewangelscy wěriwi zhromadnje. Po ekumenskim nyšporje ze superintendentom Janom Malinkom a Tachantskim fararjom Witom Sćapanom zetka so na 150 ludźi, wosebje swójby z dźěćimi, na žurli swjateho Bena. Dźěći, młodostni a dorosćeni z wosady předstajichu program.


Hózk: Do wody skoćili

Na wčerawšim wubědźowanju z mjenom "Early BlackBird" w Hózku je so sydom wobdźělnikow do lódzymneje wody Čorneho Halštrowa zwažiło. Wjace hač 120 ludźi z wjeski a wokoliny je sej lóštny gawdij wobhladało a płuwarjow pohonjowało. Reportažu wo podawku, z kotrymž chcyše Hózkowska młodźina za lětuše přezpólne wubědźowanje srjedź septembra wabić, widźiće sobotu w přichodnym wusyłanju WUHLADKA.

posledni raz aktualizowane: 07. wulkeho róžka 2019, 08:44 hodź.