Powěsće: štwórtk, 10.01.2019


Čěska konsulka w Chrósćicach

Wčera dopołdnja je generalna konsulka Čěskeje w Drježdźanach wopytała pěstowarnju a zakładnu šulu Chrósćicy. Dr. Marketa Meissnerowa je wot nazymy konsulka a je dotal mało wo Serbach wědźała. W pěstowarni ju z małym programom witachu. Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa, Ludmila Budarjowa, předstaji koncept kubłanja w serbšćinje wot žłobika hač k powołanskemu wukubłanju. W šuli hospitowaše konsulka we wučbje čěšćiny. 43 Chróšćanskich šulerjow so na čěšćinje wobdźěli. Hósć slubi, zo chce serbsko-čěsku šulersku wuměnu podpěrać.


Přetwar kormjernje w Ralbicach po planje

Ponowjenje a rozšěrjenje kormjernje swini w Ralbicach po planje pokročuje. To rjekny prokurist mějićelskeje firmy z Döbelna, Rico Krause. Tuchwilu twarja na nowych zawrjenych systemach za juchu. Tute maja hišće tutón abo přichodny tydźeń hotowe być. W nalěću zwottorha so posledni wotewrjeny kanal juchi. Kónc lěta ma kormjernja swini hotowa być. Potom změja tam městno za 11.400 swini - dotal je tam něhdźe 7.000.


Spěšny internet za Trjebink

Trjebink dóstanje bórze přistup k spěšnemu internetej. Je to jedna z nachwatanskich naprawow po tym, zo bě so rozsudźiło, zo so wjesny dźěl njewotbagruje. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady přepodachu nadawk na Telekom. 120 domjacnosćow ma so přizamknyć. To płaći něhdźe 630 000 eurow. Kraj Sakska a Zwjazk sej kóšty dźělitej.


Rozhlad na instagramje

Serbski kulturny časopis Rozhlad swoju internetowu prezencu wutwarja. W januarje ma so nowa homepage wozjewić. Aktiwitu w nowych medijach su z nowymaj kanalomaj na twitteru a instagramje hižo rozšěrili. Redaktor Julian Nyča liči z tym, zo móže runje na instagramje wjele wužiwarjow - wosebje tež młodych - docpěć a zdobom jako čitarjow, awtorow abo fotografow za časopis wabić.


Budissa na Dynamo přěhrała

Mustwo Budissy Budyšin je wčera hrało testowu hru přećiwo Dynamej Drježdźany. Za to běchu dwaj blokaj w Harbigowym stadionje za přihladowarjow darmotnje wotewrili. Hra so skónči ze 7:0 za Drježdźanskich. Za Dynamo běše to poslednja hra před treningowym lěhwom.

posledni raz aktualizowane: 10. wulkeho róžka 2019, 08:48 hodź.