Powěsće: pjatk, 11.01.2019


Ansambl: Wróćo do lěta 1989

Z lětušim ptačokwasnym programom wjedźe Serbski ludowy ansambl přihladowarjow wróćo do januara 1989. Inscenacija "To tla wěrno njej!" tematizuje čas před přewrótom. Libretto je Jěwa-Marja Čornakec napisała: "Tema přewrót chcu z pomocu časoweho pućowanja předstajić, wuchadźišćo je chór ansambla 1989, kotryž naraz 2019 we Wojerecach přizemi. Na tute wašnje pokaza so wuwiće zašłych 30 lět, što je so wšitko změniło. My to tež z pomocu wšelakich filmowych sekwencow činimy a wězo tež historiske dokumenty wužiwamy z časa do přewróta, tež serbske festiwale a tak dale." Premjera je 18. januara w Choćebuzu, hornjoserbska 26. januara w Radworju. Dohromady je dwanaće předstajenjow planowane.


Wojerecy: Nowa stacija

Spočatk noweho tydźenja wotewrěje so we Wojerowskim klinikumje nowa paliatiwna stacija. Wona ma šěsć wulkomyslnje zarjadowanych jednowosobowych stwow. Přiwuzni móža na staciji sobu přenocować. 18 lěkarjow, chorobnych sotrow a dalšich fachowcow so wo na smjerć chorych stara. Projekt je 1,3 miliony eurow płaćił - wjetši dźěl je Sakska financowała. Přichodnu póndźelu změja za zajimcow Dźeń wotewrjenych duri.


Wěstota: Kedźbu w lěsach wokrjesa!

Lěsniski zarjad wokrjesa Budyšin tuchwilu doporuča, so nic w lěsach wuchodźować. To praji Christina Handrikowa wot lěsniskeho zarjada. Ćežkeho mokreho sněha dla hrozy strach, zo so hałuzy wotłamaja abo štomy powala. Tohodla su hižo někotre puće zašlahane. Dokelž pak je situacija po cyłym wokrjesu jara wšelakora, njeje zarjad lěsy hišće hamtsce zawrěł. Město Biskopicy mjeztym před mokrym sněhom na štomach a sněhowymi lawinami z třěchow warnuje.


Chrósćicy: Nastupja z nowym mjenom

Na wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje Wolerskeho zjednoćenstwa Chrósćicy/Prawoćicy su přitomni rozsudźili, zo nastupja z nowym mjenom k přichodnym wólbam za gmejnsku radu. Su to Swobodni wolerjo gmejny Chrósćicy z 12 kandidatami. Lisćina zestaji so z pjeć Chróšćanow, štyrjoch Hórčanow a stanje jedneho kandidata z Prawoćic, Kopšiny a Nuknicy. Aktualnje maja Swobodni wolerjo 5 městnow w gmejnskej radźe.


Nakładnistwo: Biografija duchonstwa wušła

Wušła je kniha Friedricha Pollacka "Cyrkej - rěč - narod". Je to kolektiwna biografija serbskeho ewangelskeho duchownstwa w Hornjej Łužicy hač do 19. lětstotka. Na zakładźe něhdźe 800 žiwjenjoběhow rysuje awtor portret tuteje skupiny. Znazornja so, kak je so elita pola małeho luda bjez swójskeho stata wutworiła. Kniha je wuslědk disertacije historikarja a we Ludowym nakładnistwje Domowina w rjedźe spisow Serbskeho instituta wušła .

posledni raz aktualizowane: 11. wulkeho róžka 2019, 07:38 hodź.