Powěsće: srjedu, 10.07.2019


Braniborska: priority za kubłanje

W Braniborskej měła so wučba serbšćiny w statusu dwurěčnosće wot prěnjeho lětnika hač k wuchodźenju šule poskićić. To je jedna priorita, kotruž stej Domowina a Serbska rada braniborskemu ministerstwu za kubłanje sposrědkowałoj. To je konsekwenca z ewaluacije wučby serbšćiny w primarnym schodźenku. Dalše su na přikład: Wobstajne kubłanje wučerjow serbšćiny, lětnje fachowe konferency a statne publikacije k organizaciji wučby serbšćiny. Loni bě eksterna analyza wunjesła, zo šulerjo serbšćiny zdźěla hubjeńšo serbsce rěča hač su to hišće we WITAJ-pěstowarni zamóhli.


Slepo: Zrěčenju k wutwarej Noweho Miłoraza přihłosowali

Slepjanska gmejnska rada je wčera zrěčenju LEAG k wutwarej Noweho Miłoraza přihłosowała. Tak chcedźa 1. awgusta z wotkryćom płoniny sewjernje Slepoho započinać. Kaž w zrěčenju steji, ma so wona hač do kónca 2024 syćam pitneje wody, wotpłóčkow, miliny, interneta, płuna a wobswětlenja drohow přizamknyć. Nimo toho wobzamkny gmejnska rada, zo so parket w Serbskim kulturnym centrumje za wjace hač 10.000 eurow ponowi.


Budyšin: Wohnjoškit w "Króni" so pruwuje

W Budyskej „Krónje" pruwuja tuchwilu wohnjoškit. Posudźowarjo přepytuja, što měło so za móžne wobhospodarjenje něhdyšeje měšćanskeje hale ponowić. Nimo toho wudźěłaja plan wudawkow. Posudk měł kónc awgusta předležeć.


Bjerwałdski jězor: Turistiska sezona derje započała

Při Bjerwałdskim jězoru je so lětuša turistiska sezona jara derje započała. Po měnjenju wjesnjanosty Hamora, Achima Junkera, nadźijeja so tam samo na nowe rekordne lěto. Tež poskitk přenocowanjow je lětsa hišće wjetši hač hewak. Wulke starosće pak ma gastronomija dokoławokoło jězora. Wjacore hosćency a imbisy njemóžeja hižo dołho dosć wočinić, dokelž maja přemało personala. Bjerwałdski jězor je ze swojimi nimale 14 kwadratnymi kilometrami najwjetši jězor Sakskeje.


Miłoćicy: Přihotuja rězbarsku dźěłarničku

Na lětušu rězbarsku dźěłarničku w Miłočanskej skale přijědźe dźesać wuměłcow z Ruskeje, Bołharskeje, Čěskeje, Słowjenskeje a Němskeje, mjez nimi stej tež dwě žonje. To rjekny Hubert Lange wot towarstwa "Kamjenjak", kotrež dźěłarničku organizuje. Powabiło bě so 24 wuměłcow. Jury je wobdźělnikow na zakładźe idejowych skicow wubrała. Dźěłarnička rězbarjow a socharjow w Miłoćicach budźe kónc awgusta.


LEADER: Wot dźensa !!!

W Leaderowym regionje "Hornjołužiske haty a hola" je znowa 2,7 milionow eurow spěchowanja za projekty zapisane. Wot dźensa móža zajimcy hač do srjedź septembra nowe projekty zapodać. Mjez druhim płaća so pjenjezy za znowawužiwanje twarjenjow na kraju, za polěpšenje turistiskeje infrastruktury a wožiwjenje kulturneho namrěwstwa. Tež wuwiwanje projektow, zjawnostne dźěło a dalekubłanje móža so podpěrować.

posledni raz aktualizowane: 10. pražnika 2019, 08:45 hodź.