Powěsće: štwórtk, 18.07.2019


Drježdźany: Mjezyrezimej ministerki

W swojej bilancy zašłeje legislaturneje periody wuzběhny sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo, Eva-Maria Stangowa, mjez druhim pozitiwne wuwiće Serbskeho instituta. W zašłych lětach je so nowy direktor našoł, doporučenja wědomostneje rady so přesadźuja a wosebite projekty kaž předčitanska funkcija so w domje zwoprawdźa. Nimo toho je so poradźiło, nimo wobstejaceho zwiska ke Lipšćanskej uniwersiće, tež styki k Drježdźanskej techniskej uniwersiće nawjazać. Ministerska sej tež přeje, zo by so Serbski institut w přichodźe hišće lěpje pjenježnje wuhotował.


Budyšin: Projektaj župy zaběžałoj

Projektaj, za kotrejž je Domowinska župa "Jan Arnošt Smoler" we wubědźowanju "Čiń sobu!" spěchowanje dobyła, stej hižo zaběžałoj. Sprěnja chce župa ze wšelakimi zarjadowanjemi hosćenc "Wódny muž" w Malešecach jako zetkawanišćo Serbow a Němcow wožiwić. Zdruha je Lucian Kaulfürst jako tak mjenowany motiwator w nakromnych kónčinach sydlenskeho ruma Serbow po puću. Wón ma ludźi na dwurěčne poskitki skedźbnić a jich podpěrować, zo bychu sami něšto za wjesne žiwjenje a žiwu dwurěčnosć činili.


Prózdniny: Wulěty hortowych dźěći

W šulskich prózdninach maja tež wjacore serbske horty pisany program, kiž z dźěćimi přewjedu. Na 30 dźěći CSB-horta w Pančicach-Kukowje bě wčera na přikład w Małym Holešowje pućować a dźensa warja zhromadnje. W Chrósćicach zaběra so 15 dźěći hižo cyły tydźeń z projektom dokoła wokoło kamjenja. K tomu maja wopyt kamjenjećesarja a wutworja z nim zhromadnje małe kamjentne chěžki. W Ralbicach na přikład maja do 26. julija zawrjenski čas a zarjadnišća su začinjene.


Wukubłanje: Nowy poskitk Domowiny

Domowina je wozjewiła nowu publikaciju "Moje wukubłanje". W njej předstaja so w serbskej rěči wukubłanske móžnosće a městna w dwurěčnej Hornjej Łužicy kaž tež najwšelakoriše powołanja w zawodach a zarjadach. Nimo faktow - kaž wuměnjenja, wukubłanski čas, hdźe je wotpowědna powołanska šula a wysokosć zasłužby - powědaja młodostni w interviewach wo swojim powołanju a čehodla su so za nje rozsudźili. Brošurka je jenož digitalnje přistupna. Zajimcy namakaja ju na internetowej stronje Domowiny. Kaž zdźěli nimo toho rjemjeslniska komora w Drježdźanach, je hišće na 70 swobodnych wukubłanskich městnow - najwjace z nich w Budyskim wokrjesu.


Kopańca: Hrajne zjednoćenstwo za dorost

Wot noweje hrajneje doby 2019/2020 budu serbske sportowe towarstwa a jednotki SJ Chrósćicy, SJ Njebjelčicy, ST Marijina hwězda a Sokoł Ralbicy/Hórki na polu koparskeho dorosta hromadźe dźěłać. Na wulkim polu w starobnych klasach młodźina A, młodźina B a młodźina C maja so hrajne zjednoćenstwa wutworić. Z tym ma so w přichodźe kwalita hrajerjow, kiž přińdu pozdźišo do cyłkow muži, polěpšić.


Haslow: Dróha dotwarjena

Wokrjesna droha mjez Haslowom a Bolborcami je wot dźensnišeho zaso swobodna. Wčera buchu hłowne twarske dźěła zakónčene. Tam stej so jězdnja a nabočne kromy na połdra kilometrach dospołnje ponowiłoj. Drje maja so mjeńše nadawki hišće dodźěłać, na přikład sadźić znowa wodźenske stołpy na kromomaj drohi, za to pak njetrjeba so droha wjac kompletnje zawrěć.

posledni raz aktualizowane: 19. pražnika 2019, 08:56 hodź.