Powěsće: pjatk, 19.07.2019


Drježdźany: Wobswětowej zwjazkaj a Serbski sejm přećiwo wotbagrowanju Miłoraza

Wobswětowej zwjazkaj Nabu a BUND kaž tež Serbski sejm chcedźa wotbagrowanju Miłoraza zadźěwać. To zdźělichu wčera w zhromadnej poziciji w Drježdźanach. Tak připowědźichu, wšitke priwatnoprawniske, zjawnoprawniske a ludoprawniske móžnosće wučerpać, zo so wjes tola njeby wotbagrowała. Móžne wuswojenja njeměli dla postajeneho kónca brunicy hižo wuspěcha. Kónc měrca bu přesydlenske zrěčenje za 200 wobydlerjow Miłoraza podpisane. Wjetšina z nich přesydlenje chce. Tamnych pak njemóhli přećiwo jich woli nuzować a wuswojić, pisaja we wčerawšim wozjewjenju. Pod Miłorazom leži 150 milionow tonow brunicy. Dowolnosć za wudobywanje hišće njepředleži.


Kupanska sezona: Połčas za hornjołužiske kupjele

K połčasej kupanskeje sezony su hornjołužiske kupjele njehladajo zymneho wjedra zašłeho tydźenja z ličbami wopytowarjow spokojom. Tak poby w Porchowje na 16.000 hosći, do lěsneje kupjele w Kulowje móžachu wokoło 11.000 wopytowarjow witać, do Sprjewineje kupjele w Budyšinje na 11.500. Tež w Nižej Wsy a při Módrej Adriji w Chrósće su wobhospodarjo kupanskich jězorow jara spokojom. Hladajo na ćopłe wjedro přichodnych dnjow a na lěćne prózdniny su dale optimistisce, znajmjeńša telko hosći witać móc kaž zašłe lěto. Kupanska sezona zakónči so pola łužiskich kupjelow kónc awgusta abo spočatk septembra.


Serbska etaža: Wulki zajim w Lipsku, w Drježdźanach nichtó

Za maturantow a nowych studentow je so faza za požadanja wo studijne a internatne městna započała. Za serbsku etažu w Lipsku je so hižo 6 zajimcow přizjewiło, za etažu w Drježdźanach hišće žanych zajimcow nimaja. Posledni serbski student tam kónc awgusta wućehnje. Studentski skutk w Drježdźanach rezerwuje kompletnu etažu ze 16 stwami za serbskich studowacych. Etaža pak so, jeli so Serbja njenamakaja, z druhimi studowacymi napjelni. Tójšto ze serbskich studentow dyrbješe ze serbskeje etaže wućahnyć, dokelž su časowy ramik studija překročili.


Wojerecy: Nowy filmowy festiwal so zahaji

Dźensa wječor změje we Wojerecach iniciatiwa „film.land.sachsen" swoju premjeru. Tam pokazaja so filmy z pjeć sakskich filmowych festiwalow, kaž na přikład z DOK Lipska a z filmoweju festiwalow Nysa a Drježdźany. Cil iniciatiwy je, wobydlerjow na kraju za saksku filmowu kulturu zahorić. Tak budu dźensa wječor krótkofilmy z Němskeje, NDR-skeho časa a tež němsko-čěska koprodukcija widźeć.


Budyšin: Nowe parkowanske awtomaty

Město Budyšin ponowi klětu swoje 33 parkowanskich awtomatow. Kaž město zdźěli, pytaja wot nazymy za firmu, kotraž nadawk přewza. Tak chce město hišće přidatny awtomat nastajić, kotryž zmóžni, popłatk za parkowanje z kartu płaćić. Na popłatku samym nima so ničo změnić.

posledni raz aktualizowane: 19. pražnika 2019, 08:44 hodź.