Rańše powěsće: štwórtk, 09.02.2017


Naćiskej šulskeho zakonja přihłosowali

Prezidij Domowiny je wčera wječor naćiskej noweho Sakskeho šulskeho zakonja stronow CDU a SPD přihłosował. W namjeće stronow steji, zo móže so předšulske přepytowanje tež w serbšćinje přewjesć a zo so zastupnistwo zajimow Serbow na šulskej konferency wobdźěli. Nimo toho słyša so Serbja při planowanju šulskeje syće, jeli to serbske šule nastupa. Kaž hižo w aktualnym šulskim zakonju steji tež w nowym naćisku, zo maja so słyšeć, jeli so nowy serbski direktor abo zastupnik wuzwoli. W tutym padźe njewobkedźbuje so jenož Serbske šulske towarstwo, ale tež Domowina, kotraž je zastupnica zajimow Serbow. Nowemu šulskemu zakonjej dyrbi hišće sakski krajny sejm - drje 11. apryla - přihłosować, prjedy hač móže wot lěća płaćić.


Serbski jazz na cejdejce

Nowa CD "Sorbian New Folk 2" ze serbskimi ludowymi pěsnjemi w jazzowym wobdźěłanju je nětko wušła. Nahrawałoj stej dźesać spěwow orchester Serbskeho gymnazija Budyšin a skupina Conni island pod nawodom wučerki za hudźbu Conny Wolfoweje. Wona je ludowe spěwy tež wobdźěłała. CD z nakładom 500 eksemplarow stej Spěchowanske towarstwo Serbskeho gymnazija a Załožba za serbski lud financowałoj.


Dale zwada w Kulowskim zawodźe "Maja"

W Kulowskim zawodźe "Maja" nimaja dale žanu zawodnu radu, dokelž nawodnistwo ani wólbne předsydstwo njepřipóznaje. Tutón gremij ma wólby zawodneje rady organizować. Wólbne předsydstwo wobsteji z třoch dźěłaćerjow firmy, kotřiž buchu wot wjetšiny tamnišich přistajenych wuzwoleni. Dokelž njemóža so přistajeni a dźěłodawarjo dojednać, staraja so nětko prawiznicy wo zwadu. IG Metall prócowanje wo zawodnu radu podpěruje, wjednistwo pak je dźěłarnistwu přistup na ležownosć zakazało. W zawodźe Maja w Kulowje dźěła na 600 ludźi.


Trjebin prosy dale wo pomoc Sakskeje

Gmejna Trjebin prócuje so hladajo na swoje ćežke financielne połoženje dale wo pomoc kraja Sakskeje. Kaž praji wjesnjanostka Kerstin Antonius na wčerawšim gmejnskim posedźenju, běše to pak dotal bjez wuspěcha. Gmejna nadźija so, zo kraj Sakska ju při wróćopłaćenju přemysłoweho dawka podpěruje. Za lěta mjez 2002 a 2010 dyrbi Trjebin na energijowy koncern LEAG, naslědnik Vattenfalla, 1,1 milion eurow wróćo płaćić. W decembrje stej wjesnjanostka Antonius a Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork sakskemu knježerstwu posledni list napisałoj, hač do dźensnišeho pak žana wotmołwa njepředleži.


Prózdniny w domje Jurja Brězana

Za lětušu prózdninsku zaběru w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku bu dotal dwanaće dźěći přizjewjenych. Z tym maja hišće tři swobodne městna. Wot 20. do 23. februara su kreatiwna dźěłarnička, paslenje, čitanje a dyrdomdej w přirodźe planowane. Prózdninski poskitk Rěčneho centruma WITAJ je za šulerjow třećeho do šesteho lětnika předwidźany a přewjedźe so lětsa druhi raz. Hač do dźensnišeho měli so zajimcy přizjewić.

posledni raz aktualizowane: 09. małeho róžka 2017, 10:32 hodź.