Rańše powěsće: pjatk, 10.02.2017


Statnik znowa nastupi

Dawid Statnik chce na hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny kónc měrca znowa jako předsyda kandidować. Šěsć čłonskich towarstwow a zwjazkow je jeho dotal namjetowało. Nimo toho wola delegaća we Wojerecach tež nowe Zwjazkowe předsydstwo. Tuchwilu maja za nowe Zwjazkowe předsydstwo 19 kandidatow za maksimalnje 30 městnow. Wšelake towarstwa a župy pak swojich kandidatow hišće nominowali njejsu.


Wuběrkaj w Pančicach wobsadźenej

Gmejnska rada Pančicy-Kukow je na swojim wčerawšim posedźenju w Kašecach swój zarjadniski kaž tež techniski wuběrk znowa wobsadźiła. Woběmaj přisłušeja stajnje wjesnjanosta Markus Kreuz a šěsć radźićelow. Zarjadniski wuběrk stara so mjez druhim wo financy, šulu, pěstowarnje a ležownosće, techniski wuběrk pak wo wohnjowoborne naležnosće, twarski dwór a wobswětowe prašenja.


14 tysac kilowattow přewjele w Ralbicach

Zawod ENSO pruwuje tuchwilu přetrjebu miliny za wjesne wobswětlenje w Ralbicach. Kaž zdźěli druhi zastupowacy wjesnjanosta, Michał Šołta, su tam naposledk 40.000 kilowattowych hodźin wob lěto naličili. Poprawom přetrjebaja w Ralbicach wob lěto přerěznje jenož něhdźe 26.000 kilowattowych hodźin, štož je třećina mjenje. Šołta praji, zo bu hižo pruwowane, hač su energijowe žórła k tomu přišli abo hač so milina wotčerpa, ale tomu tak njeje. Z tym je móžno, zo je so při wotličenju zmylk stał, dokelž so to elektronisce stawa.


Rakecy ponowja šulu

Gmejna Rakecy dóstanje spěchowanske srědki za ponowjenje sanitarnych připrawow swojeje zakładneje šule. Kaž wjesnjanosta Sven Nowotny nam praji, ma modernizowanje 290.000 eurow płaćić. 75 procentow z toho so spěchuje z hornca sakskeho programa "Mosty do přichoda". Z tym je tutón budget za Rakečansku gmejnu wučerpany. Na dźesać lět je so rozsud wo ponowjenju sanitarnych připrawow ćahnył, dokelž njebě stajnje znowa jasne, hač zakładna šula w Rakecach dale wobsteji.


Malink wo Lutheru na Maćičnej akademiji

Na Maćičnej akademiji je wčera wječor superintendent Jan Malink wo Martinje Lutheru a Serbach přednošował. Na jědnaće přikładach wón z pomocu historiskich žórłow rozłoži , kelko je woprawdźe wěrne wo reformatorje a jeho poćahu k Serbam. Wjetšina su po měnjenju Malinka legendy, kaž na přikład, zo je Luther w klóštrje Marijna Hwězda prědował a zo bě reformator měnjenja, zo so njewudani bibliju do serbšćiny přełožić. Na přednošk bě na 40 zajimcow přichwatało.

posledni raz aktualizowane: 10. małeho róžka 2017, 08:53 hodź.