Aktualne nowostki Rańše powěsće: póndźelu, 13.02.2017


Dejmantne a hinaše ptački dolećeli

Z trójnej sławu skónči so wčera poslednje předstajenje lětušeho ptačokwasneho programa Serbskeho ludoweho ansambla „Dejmantne a hinaše ptački". Něhdźe 1.600 přihladowarjow je w Hornjej a Delnjej Łužicy wustupy widźało. Program bě přewšo wuspěšny, kaž rěčnik ansambla Stefan Cuška praji, wšako bě wosom wot jědnaće předstajenjow wupředate, tamne jara derje wopytane. Na lětušim ptačokwasnym programje Serbskeho ludoweho ansambla pokazachu wosebje znate reje a zaspěwachu štučki ptačokwasnych programow zašłych 60 lět.


Hłowna Zwjazka serbskich rjemjeslnikow

Na kónctydźenskej zhromadźiznje Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow w Lejnje su mjez druhim nowe předsydstwo wuzwolili. W nim su nětko Křesćan Krawc, Błažij Wowčer, Stefan Dej, Achim Lipič a Monika Cyžowa. Cyžowa wostanje dale předsydka. Wolili běchu čłonojo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Dale su lětuši dźěłowy plan schwalili a su zdobom swojich kandidatow za wólby do Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny nominowali. Přichodne zarjadowanje zwjazka je 2. měrca. To su sej přeprosyli Rolanda Ermera, kiž kandiduje w nazymje za CDU w Budyskim wólbnym wokrjesu do Zwjazkoweho sejma.


Na Wjelana spominali

Na dwurěčnych wopomnjenskich kemšach su wčera na dołholětneho Slepjanskeho fararja Juliusa Eduarda Wjelana spominali. Něhdźe 100 ludźi bě na serbsko-němske kemše do Slepoho přichwatało - a to tež z Hornjeje kaž tež Delneje Łužicy. Wosadna fararka Jadwiga Malinkowa je wo Wjelanowym kěrlušu "Po tebi mam žadanje" prědowała. Hudźbnje wobrubichu kemše skupina Kólesko pod nawodom Geralda Schöna. Farar Juliusa Eduarda Wjelan je so 1.2.1817 w Slepom narodźił. Tak spominachu wčera na jeho 200. narodniny.


Narodne drasty w centrje

W centrje na Budyskich Žitnych wikach su wot dźensnišeho (13.02.) znowa serbske narodne drasty widźeć. We wobłuku prezentacije "Nalěćo wotući" maja nimo 3.000 rostlinow tež figurje w drastach kwasneho pora z Delnjeje Łužicy. Lětsa so prezentacija koncentruje na Błótowske kónčiny. Serbski ludowy ansambl je swoju pomoc při wuhotowanju znowa poskićił a management nakupowanskeho centra podpěrał.


W Krkonošach sněhakowali

Šulerki a šulerjo Serbskeje wyšeje šule Budyšin su w tydźenju do zymskich prózdnin swoje tradicionelne sněhakowarske lěhwo w čěskich Krkonošach w Janskich Laznjach přewjedli. K druhemu razej poskićichu sportowi wučerjo nimo kursa za započatkarjow tež kurs za pokročowanych. Wobdźěliło bě so 24 šulerjow. Zakónčace slalomowe wubědźowanje doby Budyšanka Sarah Cyžec. Šulerka 7. lětnika měješe najspěšniši čas wšěch wobdźělnikow sněhakowarskeho lěhwa.

posledni raz aktualizowane: 13. małeho róžka 2017, 09:38 hodź.