Aktualne nowostki Rańše powěsće: wutoru, 14.02.2017


Přichod šulow zawěsćeny

Za wšě pjeć powołanskich šulskich centrumow we wokrjesu Budyšin je z aktualnym naćiskom noweho sakskeho šulskeho zakonja přichod zawěsćeny. Ličba, kelko šulerjow dyrbi powołanska šula znajmjeńša měć, bu znižena wot 750 wo někak třećinu na 550. Po starym naćisku šulskeho zakonja běštej powołanska šula za zežiwjenje a domjacnosć w Budyšinje a powołanski šulski centrum w Kamjencu wohroženej.


Ponowjenje kuchnje w šuli

W Ralbičanskej šulskej kuchni saněruja tuchwilu sanitarny trakt a wšě pódlanske rumnosće, kaž składy a běrow. Tež elektrika so ponowja. Saněrowanje płaći gmejnu 27.000 eurow. Wulki dźěl ma hač do kónca zymskich prózdnin hotowy być. W kuchni so při tym dale wari - zastaranje z jědźu je za Chróšćansku a Ralbičansku pěstowarnju kaž tež za rentnarjow połnje garantowane. Direktnje w kuchni samej so twarske dźěła hakle w lěćnych prózdninach přewjedu. Tam matej so potom elektrika a technika za wotsrěbanje kuchinskeje pary ponowić.


Twarja cyłe lěto

We Łusku pola Wósporka wuporjedźeja dale dróhu, kotraž bu 2013 wulkeje wody dla sylnje wobškodźena. Wot wčerawšeho hač do kónca lěta chcedźa tam twarić. Za to dyrbja jězdnju we wěstych wotstawkach zašlahać. Mjez druhim maja so škitne murje twarić, kaž tež chódnik a nowe kanale. Wosebje tež ći, kiž z busami jězdźa, maja so na změny w jězbnym planje nastajić.


Nowy farar we Wujězdźe

W Hornim Wujězdźe změja prawdźepodobnje wot meje noweho fararja. Po informacijach superintendenta Wernera Waltsgotta přińdźe duchowny z Freibergskeje kónčiny do Wujězda. Loni w nazymje běchu městno nowe wupisali, po tym, zo bě so dołholětny farar Michael Müller na wuměnk podał. W mjezyčasu bě Krystof Rummel z Hodźija słužbu sobu přewzał. Cyrkej we Wujězdźe bu 1996 jako prěnja awtodróhowa cyrkej w Sakskej poswjećena. Wona je přez cyłe lěto wodnjo a w nocy wotewrjena.


Ralbičanscy Sokoljo bjez trenarja

Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki je wot hnydom bjez trenarja. Dotalny nazwučowar Thomas Schultz je delanskemu cyłkej poskićił, zo zhromadne dźěło ze Sokołami z wosobinskich přičin zakónči. Sokoljo rozsud Spalowčana akceptowachu. Najwjetši wuspěch poradźi so Thomasej Schultzej loni w juniju, jako dobychu Sokoljo z nim wokrjesne pokalne finale ze 4:0 přećiwo cyłkej sportoweje jednotki Chrósćicy.


Młodostny dóstanje chłostanje

Budyske hamtske sudnistwo je wčera młodeho muža na jedne lěto jastwa zasudźiło - chłostanje bu na pruwowanje wusadźene. 20-lětny bě so loni ze znatymaj při wohenju w planowanym domje za azyl pytacych w Budyskim hotelu Husarenhof policistam spřećiwjał a so spjećował, městnosć wopušćić. Nimo toho je so do wjacorych zahrodkowych lawbow zadobył a bu z drogami lepjeny. Młodźinski sudnik napołoži jemu wšelake wuměnjenja za pruwowanski čas. Tak dyrbi 300 hodźinow powšitkownowužitneho dźěła wukonjeć a prawidłownje wopytać poradźowanje za wotwisnych.

posledni raz aktualizowane: 14. małeho róžka 2017, 08:48 hodź.