Aktualne nowostki Rańše powěsće: srjedu, 15.02.2017


Milinarnje połnje wućežene

Łužiske brunicowe milinarnje koncerna LEAG su wot spočatka lěta sem nimale połnje wućežene. Přičina je po informacijach koncerna, zo móža wětrniki a solarne připrawy zymskeho wjedra dla jenož mało do syće dodać. Produkcija miliny w Hamorje, Janšojcach a Čornej Pumpje je loni była najwyša zašłych 20 lět. Dla planowaneho wotšaltowanja mnohich brunicowych milinarnjow w Němskej liči LEAG za přichodne lěta z tym, zo budźe mjenje miliny w poskitku a zo płaćizny stupaja.


Wohnjowe wobory škričkuja

Wšitke něhdźe 20 škričkowych městnow za wohnjowu woboru w Budyskim wokrjesu maja so hač do lěća z digitalnej škričkowej techniku wuhotować. Při katastrofach, kaž na přikład wulkej wodźe abo wichorach, dyrbja wolóžić dźěło centralneho městna zasadźenja a měli pomocnikow wonka lěpje koordinować. Za wuhotowanje škričkowych městnow dyrbjeli so přeco wjacore gmejny zwjazać, tak Budyski krajnoradny zarjad. Mjez druhim je škričkowa centrala w Porchowje planowana, kotraž je tež za Hodźij a Zemicy-Tumicy zamołwita. Gmejny móža so wo spěchowanje prócować, 75 procentow kóštow přewza kraj.


Wjace sele w Budyšinje a Zhorjelcu

Zhorjelski wokrjes je w tutej zymje hižo wjace hač 6.500 tonow sele za sypanje na drohi přetrjebał. We wokrjesu Budyšin bě to samo wjace hač 7.200 tonow. Dla njewěsteho wjedra staj wobaj wokrjesaj k wěstoće nowu sel skazałoj. Wobaj wokrjesaj běštaj za zymsku sezonu někak 9000 tonow sele za wottaće składowałoj.


Wotewrěć swoje chěže ze stołom

Hač do pjatka hišće pyta załožba za chěže ze stołom - němsce Umgebindehaus - wobsedźerjow tajkich domskich, kiž su zwólniwi, kónc meje swoje tradicionalne chěže za wopytowarjow wotewrić. Na dotalnych "Dnjach chěže ze stołom" je so wjac hač 100 wosobow a towarstwow z Hornjeje Łužicy a 50 z Pólskeje a Čěskeje wobdźěliło. Wosebity dźeń ma raz wob lěto za region typiske wašnje twarjenja do srjedźišća stajić. Třećina tajkich po starym wašnju twarjenych domskich je w kuće třoch krajow wohrožena.


Dźiwadło tuńše za młodźinu

Budyske Němsko-Serbske ludowe dźiwadło poskića wot měrca za serbske młodźinske kluby potuńšene zastupne lisćiki. Jeli přińdu dźesaćo abo wjace po přizjewjenju na serbskorěčne předstajenje, dóstanu kartku za štyri eura. Kaž praji zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło Madleńka Šołćic, chcedźa z tym wjace młodźiny do dźiwadła wabić. Tohodla wopytuje wona runje wšelake serbske kluby, zo by wo tym informowała. Prěnja inscenacija z tajkim poskitkom budźe „Za brězami", kiž změje 11. měrca premjeru.

posledni raz aktualizowane: 15. małeho róžka 2017, 10:44 hodź.