Powěsće: srjedu, 11.05.2022


Chrósćicy: Nowy nawoda zwjazka

Nowy nawoda Zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe" budźe Stefan Anders z Pančic-Kukowa. 37-lětny studowany jurist, kiž dźěła tuchwilu w financnym zarjedźe w Zhorjelcu, bu wutoru na zjawnej zhromadźiznje zwjazka w Chrósćicach z wjetšinu hłosow woleny. Anders přewozmje wot prěnjeho awgusta nadawki dotalneho nawody, Měrka Domaški.


Choćebuz: Wulki projekt strukturneje změny

W Choćebuzu je Němska železnica wutoru ze symboliskim prěnim zarywom twarske dźěła za nowy zawod zahajiła. Tam maja so w přichodźe ćahi ICEja hladać a reparować. Projekt płaći jednu miliardu eurow a je jedne z najwjetšich předewzaćow w zwisku ze strukturnej změnu we Łužicy. 1.200 nowych dźěłowych městnow ma tam nastać. Na zaryw bě tež Zwjazkowy kancler Olaf Scholz do Choćebuza přijěł.


Njeswačidło: Z gmejnskeje rady

W Njeswačidle je gmejnska rada wutoru wjacorym twarskim próstwam přihłosowała. Tak chce wobydler na arealu něhdyšeje hródźe w Holešowje fotovoltaikowu připrawu instalować, a w Banecach nastanje nowy swójbny dom. W Zarěču srjedź wsy postaji so bórze dwurěčna tafla, kotraž wo stawiznach wsy informuje. Wjetšu diskusiju wuwabi hakle prašenje, hač je Njeswačanska gmejna za to, zo so biosferowy rezerwat tež na jeje hona rozšěri. Wjacori radźićeljo přiznachu, zo hišće přemało wo planach wědźa. Tuž chcedźa so nětko intensiwnje z nimi zaběrać.


Hamor: Wožiwjenje tydźenskich wikow

W Hamorskej gmejnje planuje towarstwo Perspektiwa Hamor Hornja Łužica prawidłowne tydźenske wiki. Za to pyta wone nětko wikowarjow sadu a zeleniny kaž tež druhich tworow. Wiki móhli we wotměnje we wšelakich wsach gmejny być. Projekt je najprjedy raz na jedne lěto wobmjezowany. Towarstwo bě za ideju spěchowanje ze sakskeho fondsa simul+Čiń sobu dobyło.


Niska: Pytaja dokumenty wo Sněholinkowych domach

Konrada Wachsmannowy dom w Niskej pyta fota, rozprawy abo předmjety wo žiwjenju w tak mjenowanym "Sydlišću Sněholinki" w Kamjencu. Wone su za wustajeńcu myslene, kotraž so z bydlenjom na małym rumje zaběra. Tuta štwórć wobsteješe z jara małych domčkow a bu po 1. swětowej wójnje za chudych wobydlerjow twarjena. Štóž ma dopomnjenki na nju a wjace wo njej wě, móže so hač do kónca meje na muzej w Niskej abo na Kamjenske měšćanske zarjadnistwo wobroćić. Wustajeńcu chcedźa w juliju wotewrěć.