Powěsće: štwórtk, 19.05.2022


Radwor: Wosud dejkow rozsudźeny

Hródźe Radworskeje agrarneje GmbH so njepomjeńša. To su srjedu nadrjadowane nawodnistwo a towaršnicy rozsudźili. W zašłych měsacach je so wospjet přemyslowało, ličbu skotu w Radworskim něhdyšim dejnym kombinaće redukować. Dochody z mloka a mjasa drje su so polěpšili, na tamnej stronje pak su so wudawki mjez druhim za picu a hnojiwa wo wjele podróšili. Po srjedownišim rozsudźe změja w Radworskich hródźach tež w přichodźe něšto wjac hač 2.000 dejkow, jałojcow a ćelatow. 


Njebjelčicy: Diskusija z biskopom

W Njebjelčicach su srjedu katolscy wěriwi hromadźe z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopom Heinrichom Timmereversom diskutowali wo dalšim puću a móžnych změnach w cyrkwi. Něhdźe 60 wobdźělnikow rozdźěli so na 10 blidow, hdźež po zawodźe biskopa a sobudźěłaćerjow ordinariata wo wšelakich temach rěčachu. Cil bě, tak biskop sam, ideje a nastorki sobu wzać do namakanskeho procesa, kiž ma k změnje a modernizowanju cyrkwje wjesć.


Slepo: Wuwićowy koncept gmejny

Serbski kulturny centrum w Slepom měł so za něhdźe milion eurow saněrować. To wuńdźe z wjesneho wuwićoweho koncepta za Slepo, kiž bu srjedu na posedźenju gmejnskeje rady předstajeny. Ponowjenje by skrućenju serbskeje identity w gmejnje tyło, štož je wažny stołp koncepta. Dale namjetuje so mjez druhim wutwar dwórnišća, nowotwar wjesneje pěstowarnje a centruma za mediciniske zastaranje. Koncept z perspektiwami a potencialami za wuwiće gmejny płaći hač do 2030.


Rakecy: Wo biosferowym rezerwaće

Jeli so biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty w přichodnych lětach na teritoriju Rakečanskeje gmejny rozšěri, potrjechi to jenož někotre płoniny blisko Šćeńcy a prózdne kaolinowe jamy w Kamjenej. K tomu leža płoniny w conje z najnišimi předpisami za přirodoškit. Tute plany předstaji nawoda rezerwata, Torsten Roch, srjedu Rakečanskej gmejnskej radźe. Radźićeljo informacije přiwzachu, njejsu pak wo nich diskutowali. Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty wupřestrěwa so na jědnaće gmejnow, w kotrychž bydli wjac hač 9.000 ludźi.


Lipsk: Sorabija ma nowe předsydstwo

Na hłownej zhromadźiznje Lipšćanskeje Sorabije je so srjedu wječor Luiza Nowakec z Chrósćic jako nowa předsydka woliła. Čłonojo wuzwolichu sej k tomu Sofiju Brězanec za městopředsydku a Leonie Matješkec za nowu finančnicu. Nimo toho přihłosowa wjace hač 40 přitomnych nowym wustawkam, zo by so towarstwo jako powšitkownowužitne zapisało. K lětnym zarjadowanjam towarstwa słušeja mjez druhim Schadźowanka, póstnicy a mejemjetanje.


Hornja Łužica: Tysac wojakow zwučuje

Na hornjołužiskim zwučowanišću za wójsko zwučuje tuchwilu 1.000 ameriskich a němskich wojakow. Je to wobstatk přihotowanskeho programa za nuzowe pady, kiž traje mjeztym hižo tři tydźenje. Tajke zwučowanje so kóžde lěto přewjedźe a njesteji direktnje w zwisku z wójnu w Ukrainje, praji rěčnik Němskeho wójska. Hišće hač do kónca meje so w amerisko-němskich wojerskich skupinach dale zwučuje.