Rańše powěsće: srjedu, 12.04.2017


Nowy šulski zakoń

Na swojim plenarnym posedźenju wčera w Drježdźanach je Sakski krajny sejm Zakoń k dalewuwiću šulstwa w Swobodnym staće wobzamknył. Po měnjenju předsydy Domowiny, Dawida Statnika skića wón Serbam lěpše móžnosće, w šulstwje wliw wukonjeć. Na procesu nowelěrowanja sakskeho šulskeho zakonja su so Domowina, jeje čłonske towarstwo Serbske šulske towarstwo a sakska serbska rada z wjacorymi namjetami wobdźělili. Tak ma w přichodźe při zasadnych serbskich šulskich naležnosćach šěrši kruh Serbow sobu rozsudźeć. Dalša nowinka je, zo smědźa so dźěći w šuli nětko w serbskej rěči lěkarsce přepytować dać. Při pytanju noweho šulskeho nawody a jeho zastupjerja smědźa Serbja sobu rozsudźić, a tež při planowanju šulskeje syće maja serbske přeća nětko sylnišu wahu.


Wjace njezbožow, mjenje mortwych

W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu je so loni druhe lěto za sobu wjace wobchadnych njezbožow stało. Wo tym informuje Zhorjelska policajska direkcija. Dohromady registrowachu něšto wjace hač 16.100 njezbožow. Ličba smjertnych woporow je so porno tomu pomjeńšiła. Hłowne přičiny njezbožow su přewidźena předjězba, přewysoka spěšnosć a alkohol. Na kóždym pjatym njezbožu w Hornjej Łužicy bě dźiwina wina.


Hrožacy list gmejnje

Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška je gmejnsku radu wčera wo lisće informował, kotryž je wobsedźer hórki Kaponica blisko Łupoje a Łomska gmejnje napisał. W nim wón připowědźi, sej wšitke wudawki za wudźeržowanje puća wot gmejny wróćo žadać. Tutón puć wjedźe hižo zdawna přez horu - leži pak nětko zdźěla na priwatnej ležownosći wobsedźerja. Problem gmejnsku radu hižo dlěši čas zaběra. Tak je wona loni inwestorej dowoliła, puć za sebje wužiwać, po protestach něhdźe 800 wobydlerjow pak tutón rozsud zaso cofnyła.


Zjednoćenje wokrjesow

Při hranicy k Hornjej Łužicy w Braniborskej matej so w přichodźe dwaj wokrjesaj załožić. Wulkowokrjes Delnja Łužica so hižo njeplanuje, praji Braniborski nutřkowny minister Schröter. Dołho bě so wo planach diskutowało, kotrež su nětko z blida. Tak matej so wokrjes Sprjewja-Nysa a město Choćebuz zjednoćić a Łobjo-Halštrow ma so z wokrjesom Hornje Błóta-Łužica hromadźe zwjesć. Cyłkownje změja potom w Braniborskej 12 město dotal 18 wokrjesow.


Křižerske piwo je limitěrowane

Frenclec piwarnja w Budyšinje je wudała "Křižerske piwo". Na bleškach staj křižerjej z čerwjenymaj chorhojomaj widźeć. Kaž zamołwići zdźěla, je křižerske piwo limitěrowane. Něšto wjace hač 550 połliterskich a 170 literskich blešow su nawarili. Piwarnja bu 2006 załožena a je na wosebite, po rjemjeslniskim wašnju zwarjene piwa specializowana.


Trenar přestanje

Ralf Wachsmann z Oberlichtenaua je swoje zastojnstwo jako trenar prěnjeho wolejbuloweho mustwa žonow w Pančicach-Kukowje kaž připowědźene zakónčił. Wot sezony 2010/2011 bě wón šeftrenar Marijinych hwězdźičkow. Před dwěmaj lětomaj poradźi so Wachsmannej najwjetši wuspěch, jako z Pančankami do wobwodneje ligi postupi. Naslědnicy Ralfa Wachsmanna stej Anne Fünfstückec a Daniela Kralec.

posledni raz aktualizowane: 12. jutrownika 2017, 15:24 hodź.