Rańše powěsće: pjatk, 21.04.2017


Nomen est omen

Wčera je so stawnistwam w Budyšinje, Wojerecach a Kamjencu nowy leksikon serbskich předmjenow přepodał. Leksikon wopřija něhdźe 1.200 předmjenow, kotrež su so w serbskorěčnym rumje wužiwali a so wužiwaja. Serbja maja prawo, swoje mjeno w maćeršćinje hamtsce zapisać dać. Wot lěta 1997 je to w Zakonju wo změnje mjenow za přisłušnikow mjeńšin rjadowane. Za to twori nowy leksikon, kotryž je awtor dr. Timo Meškank zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ nadźěłał, prěni króć připóznaty zakład.


Chcedźa jasne rjadowanje namakać

Na posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady su wčera znowa wo žiwych płotach a štomach na mjezach k zjawnemu rumej wuradźowali. Pozadk toho bě, zo njedawno napominani wobsedźerjo ležownosćow doporučenje gmejny, so wo porjadk starać, slědowali njejsu. Předsyda zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe" Měrko Domaška radźićelam hišće raz wotpowědne zakonske kaž tež zarjadniske rjadowanja rozjasni. Nětko ma so na namjet radźićelow jasnje rozsudźić, w kotrych padach gmejna w zajimje zjawneje wěstoty zapřimnje. Problem parkowanskich městnow na wsach měło so na namjet Měrka Domaški centralnje za wšě gmejny na zhromadźiznje zarjadniskeho zwjazka rjadować.


Jenož hišće měsacaj za přihoty

Přihotowanski wuběrk lětušeho folklorneho festiwala bě wčera wječor z hosćom w Hochozy, zo by tamniše pjatkowniše zarjadowanje festiwala organizował. Kaž praji hłowny zamołwity Marko Kowar, su z wobsedźerjemi statokow, zastupjerjemi wohnjoweje wobory a młodźinskeho kluba zasadne prašenja organizacije wobrěčeli. Tež staršiska iniciatiwa chce lětsa při přewjedźenju swjedźenja pomhać. Dale přihotuja busowy transport za wopytowarjow z blišeje wokoliny.


25 lět delnjoserbska telewizija

Delnjoserbski telewizijny magacin Łužyca na sćelaku RBB swjeći dźensa swoje 25-lětne wobstaće. Prěnje wusyłanje bě w aprylu 1992 widźeć. Wjele lět bě produkcija magacina w rukach filmoweho studija Sorabia, mjeztym je to přewzała telewizijna redakcija RBB w Choćebuzu. Hač do dźensnišeho je nastało 300 wusyłanjow, to je wjace hač 9.000 mjeńšinow programa w delnjoserbskej rěči. Přichodne wudaće magacina Łužyca poběži jutře w telewiziji RBB.


Smědźa zaso won z kurjeńca

W dalšej kónčinje, tutón raz wokoło Hućiny, su nětko wšitke zakazy w zwisku z ptačej grypu cofnjene. Rjadowanje płaći wot wčerawšeho 20. apryla. Kaž zarjad za zežiwidła a weterinarstwo w Zhorjelcu a krajnoradny zarjad w Budyšinje zdźělitej, potrjechi to region wokoło jězora Olby a gmejny Malešecy, Wulka Dubrawa, Kubšicy, město Budyšin a Wóspork a dalše potrjechene wsy blisko Olby we wokrjesu Zhorjelc (Hamor, Tranje, Jamno, Klětno, Chrjebja, Mikow, Kamjentna Wólšinka a Delni Wujězd). Zakazy wokoło Radworja w zwisku z ptačej grypu wobsteja dale.


Wočakuja syłu wopytowarjow

Za lětuše motocrossowe wubědźowanje kónc apryla w Jaworje je so wjace hač 250 sportowcow z 25 krajow přizjewiło. Čara je nimale dospołnje preparowana. Tež lětsa liča organizatorojo zaso z wjacorymi tysac wopytowarjemi. Před dwěmaj lětomaj naličichu w Jaworje wjace hač 7500 přihladowarjow. Motocrossowe wubědźowanje ADAC MX Masters přewjedźe so 29. a 30. apryla.

posledni raz aktualizowane: 21. jutrownika 2017, 08:34 hodź.