Rańše powěsće: wutoru, 09.05.2017


Žadanja za rěčnu šulu konkretizował

Zapósłanc krajneho sejma Sakskeje Marko Šiman (CDU) je na wčerawšej medijowej rozmołwje hišće raz žadanje za profesionelnej rěčnej šulu za wučerjow serbšćiny podšmórnył. Mjeztym je na swój prěni namjet hižo wjele reakcijow dóstał. Financować měła tajku rěčnu šulu jeničce Sakska, praji Šiman. Narunać nima wona na žadyn pad sorabistiku w Lipsku. Tamniši institut měł skerje hišće wjace podpěry dóstać. Nimo toho móhli so w šuli tež kubłarjo a pěstowarki w serbšćinje wukmanjeć, zo by dosć personala za Witaj-projekt było. Dalša tema wčerawšeje rozmołwy běchu spěchowanske móžnosće za towarstwa, wohnjowe wobory, šule a dalšich, kiž wudźeržuja styki do Čěskeje a Pólskeje. Projekty móža so k 80 procentam spěchować. Šiman zmuži wšitkich, tute pjenjezy wužiwać.


Wjele zboža ABC

W klubowni Delnjoserbskeho gymnazija su wčera 25-lětne wobstaće Choćebuskeho ABC, dźěłanišća za serbske kubłanske wuwiwanje woswjećili. We wšelakich referatach rozprawjachu zamołwići wo spočatkach, wuwiću a aktualnej situaciji dźěłanišća. Nimo toho sposrědkowachu tež postrowne słowa ministerstwa za kubłanje a Choćebuskeho šulskeho zarjada. Při tym hódnoći so dobre dźěło a wuzběhny so wosebje tež potrjeba dźěłanišća, wšako ABC za Delnju Łužicu mjez druhim wučbnicy wudźěła. ABC nawjeduje hižo dlěje hač tři lěta dr. Christiana Piniekowa.


Nakładnistwo "Lusatia" so rozpušći

We wulkim domje Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła wotměje so dźensa popołdnju w štyrjoch wopominanska swjatočnosć za njedawno zemrěteho nakładnika Franka Stübnera. Wšitcy su přeprošeni, kotřiž su jeho na jeho žiwjenskim puću přewodźeli. Dla smjerće so nakładnistwo Franka Stübnera "Lusatia" rozpušći. Tohodla je dźensa popołdnju jedna z poslednich móžnosćow, sej knihi nakładnistwa kupić.


Nowostki z Hamora

W Hamorje su gmejnscy radźićeljo wčera hospodarski plan za 2017 a 2018 wobzamknyli. Tež lětsa ma gmejna hišće přemysłowy dawk we wysokosći 300.000 do 500.000 eurow wróćo płaćić. Kaž zdźěli wjesnjanosta Achim Junker, skići dwójny hospodarski plan časa dosć, so na dalše lěta woměrje přihotować. Nimo toho buchu wčera přinoški za dźěći w žłobiku, pěstowarni a w horće zwyšene. To zwisuje mjez druhim ze stupacymi wudawkami za personal.


Serbska čitanska nóc

Wot wčerawšeho maja starši móžnosć, swoje dźěćo za lětušu čitansku nóc Rěčneho centruma WITAJ a Budyskeho Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła přizjewić. Kaž praji hłowna zamołwita, Michaela Hrjehorjowa, maja 18 městnow za dźěći třećich a štwórtych lětnikow. Nimo čitanjow ze swojich najlubšich knihow je mjez druhim tež planowane, zo sej dźěći probu za lětne dźiwadło wobhladaja. Serbska čitanska nóc wotměje so mjeztym 11. raz a přewjedźe so wot 2. do 3. junija w Budyskim Dźiwadle na hrodźe.

posledni raz aktualizowane: 09. róžownika 2017, 09:00 hodź.