Rańše powěsće: štwórtk, 11.05.2017


Serbski sydlenski rum so rozšěrił

Wosom dalšich braniborskich gmejnow słuša wot nětka oficialnje k serbskemu sydlenskemu rumej. To je hłowny wuběrk braniborskeho sejma wčera rozsudźił. Z tym słuša nětko 43 městow a gmejnow južneje Braniborskeje - pak dospołnje, pak zdźěla - do serbskeho sydlenskeho ruma. Poslednje koło rozšěrjenja tutoho wosebiteho teritorija je z tym zakónčene.


Nakładnistwo na knižnych wikach w Praze

Z něhdźe 100 knižnymi titulemi so Ludowe nakładnistwo Domowina na mjezynarodnych knižnych wikach w Praze wobdźěli. W srjedźišću nakładnistwoweho poskitka steji wot dźensa hač do njedźele nowy zwjazk "Pjeć lětstotkow, Serbja a reformacija". Tutu knihu předstaji LND tež na zarjadowanju sobotu w Hórnikowej łužiskoserbskej knihowni z wudawaćelom Janom Malinkom. Praske knižne wiki "Svět knihy" wotměja so lětsa 23. raz.


Sokoł Ralbicy/Hórki dale bjez wjednistwa

Sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy/Hórki pyta dale noweho předsydu, městopředsydu a jednaćela. Dale trjeba towarstwo trenarjow, kotřiž měli dorostowe koparske mustwa přewzać. Na wčerawšej hłownej zhromadźiznje chcychu delanscy sportowcy nowych kmanych kandidatow prezentować. To pak njebě móžno, dokelž njejsu w zašłym poł lěće nikoho přeswědčić móhli. Dalše twarnišćo delanskich Sokołow je druhe koparske mustwo, kotrež prócuje so kóždy tydźeń znowa, zo by móhło z jědnaće hrajerjemi nastupić.


Nowy dom za čołmy při Třižonjanskim jězorje

Při Třižonjanskim jězorje we Łazowskej gmejnje maja nowy dom za čołmy. Wčera přepodachu jón sportowemu towarstwu "Při módrym dźiwje". Dom za čołmy je něhdźe 1.800.000 € płaćił a ma słužić jako zakład za dalše wuwiće jězora. Tak chcedźa šćežku do jězora natwarić a čaru za regaty přihotować, kotraž hodźi so tež za mjezynarodne wubědźowanja wužiwać. Towarstwo sportowaše poprawom při Hórnikečanskim jězorje. Tola dokelž tam přibrjohi saněruja, dyrbjachu sportowcy přećahnyć.


Krabata w Čornym Chołmcu wopytali

Serbsce wuknjace dźěći 4. lětnikow z Barta, Rakec a Wulkeje Dubrawy su wčera pobyli w Čornym Chołmcu na zakónčacej jězbje za předmjet serbšćina k temje „Krabat". W tamnišim Čornym młynje dožiwichu mjez druhim krótke dźiwadłowe předstajenje a mějachu po tym wjedźenje po arealu. Župa Budyšin bě to hromadźe z regionalnym běrowom Domowiny organizowała.

posledni raz aktualizowane: 11. róžownika 2017, 10:30 hodź.