Rańše powěsće: wutoru, 16.05.2017


Nowe impulsy za dwurěčnu wučbu

Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud žada sej wot knježerstwow w Sakskej a Braniborskej nowe impulsy za dwurěčnu wučbu w šulach. To rjekny předsyda přirady Marko Šiman po wčerawšim posedźenju w Berlinje. Krajej měłoj swoje nadawki spjelnić a so wo dosahacu ličbu wučerjow postarać, runje tak pak efektiwniše móžnosće spěchowanja rěče stworić. Nimo toho je přirada wčera słyšała rozprawu jednaćelki Diany Wagnerec wo połoženju Serbskeho ludoweho ansambla. Zapósłancy w gremiju su dóstali jara pozitiwny zaćišć wo wuwiću ansambla w zašłymaj lětomaj, tak Šiman dale.


Wotrow ma najrjeńšu meju

Młodźina z Wotrowa je dobyła prěnje wubědźowanje wo najrjeńšu meju Kamjenskeje župy "Michał Hórnik". Na kóncu je so w horcym boju mjez Wotrowom a Radworjom, foto Wotrowskeje meje přesadźiło, kiž dósta na facebookowej stronje najwjace likow, potajkim pozitiwnych klikow. Něhdźe 650 ludźi je za nju hłosowało. Třeće městno wudoby sebi meja z Smječkec, před starownju z Chrósćic. 15 młodźinskich cyłkow a wjesnych towarstwow bě wobraz swojeje meje zapodało a nimale 2.000 ludźi je so při wothłosowanju wobdźěliło.


Přihoty na 1015. Budyske nalěćo

Posledni kónc tydźenja w meji swjeći Budyšin 1015. Budyske nalěćo. Po cyłym starym měsće změja wjacore jewišća a poskitki wikowarjow. Mjez druhim wustupja na Dnju towarstwow sobotu tež rejowarjo Smjerdźečanskeje rejowanskeje skupiny. Dale poskićuja na Budyskim nalěću serbske tradicionelne jědźe. Wjace hač 500 ludźi skutkuje sobu w programje najwjetšeho ludoweho swjedźenja města, na 80 wikowarjow je so přizjewiło.


Nowa wuchowanska straža w Sćijecach

Twarske dźěła za nowu wuchowansku stražu w Sćijecach pola Budyšina su nimale zakónčene. Tuchwilu instaluja hišće domjacu techniku a plestruja areal před twarjenjom. Kónc junija ma nowa Budyska wuchowanska straža hotowa być, zdźěli rěčnik Krajnoradneho zarjada. Potom změnja so tež zrěčenja za wuchowansku słužbu we wokrjesu. Nowotwar płaći něhdźe 2,5 milionow eurow. Bě trěbny, dokelž je dotalna straža při chorowni přemała. Ze Sćijec móža w nuzowym padźe tež wsy zapadnje města spěšnišo docpěć.


Serbja, Krabat a kolesowarske tury

Zastupjerjo towarstwow, wobsedźerjo hosćencow, pensijow a ći, kiž maja zwisk z turizmom w gmejnje Łaz so wčera na to dorozumichu, zo chcedźa w přichodźe wušo zhromadnje dźěłać. Na zetkanju tak mjenowaneho turistiskeho fachoweho blida dojednachu so na to, zo maja temy Serbja, Krabat a kolesowarske tury w srjedźišću stać. Nimo toho je wažne, zo so Łazowska gmejna w kolesowarskej šćežce "Serbske impresije" jewi. Łazowska kónčina ma bohate stawizny a wosebje tež wuski zwisk ze serbskej kulturu, tak Wolfgang Kraus z Wulkich Zdźarow, kiž hraje hižo 18 lět dołho Krabata. Gmejna chce nětko ideje hromadźić.

posledni raz aktualizowane: 16. róžownika 2017, 09:22 hodź.