Rańše powěsće: wutoru, 01.08.2017


Nowej wjednicy w šulomaj

Serbskej zakładnej šuli w Radworju a Worklecach matej z dźensnišeho nowej šulskej wjednicy. W Radworju přewozmje nawodnistwo Angela Rynčowa. Wona naslěduje Brigittu Grundmannowu, kotraž je so kónc zašłeho šulskeho lěta na wuměnk podała. Angela Rynčowa bě do toho wučerka w Bóšicach a po zawrjenju Bóšičanskeje šule tójšto lět w Radworju, mjez druhim za jendźelšćinu. Worklečansku zakładnu šulu nawjeduje wot noweho šulskeho lěta Sabina Hejdušcyna. Jeje předchadnica bě Lucija Kuškec, kiž so tohorunja na wuměnk poda. Sabina Hejdušcyna bě zašłe lěta na Worklečanskej šuli wučerka z wosebitymi nadawkami a je nawodnicu zastupowała.


Kolesować podłu B96

Podłu B 96 mjez Kamjenej pola Rakec a Stróžu přihotuja twar kolesowarskeje šćežki. Wona pokročuje puć, kiž južnje Kamjeneje a sewjernje dale na směr Wojerecy hižo eksistuje. Nimo dwaj a poł kilometra dołheje šćežki nastanje při zachodźe kaolinownje tež přechod za pěškow a kolesowarjow. Twarske dźěła traja hač do klětušeho nalěća a płaća dwaj milionaj eurow.


Saněruja w Budyskej radnicy

Přichodny tydźeń zahaji so saněrowanje historiskeje žurle w Budyskej radnicy. Jako prěnje wottwarja drjewjane wukładźenje sćěnow, fachowa firma je potom předźěła. Pozdźišo ponowja wjerch a sćěny. Při tym dyrbja předpisy pomnikoškita wobkedźbować. Dźěła maja hač do srjedź nowembra trać a płaća něhdźe 90.000 eurow. Přičina za saněrowanje je špatna akustika na starej radniskej žurli. Město wužiwa rumnosć mjez druhim za wuradźowanja, posedźenja wuběrkow a přijeća.


Na stary dźeń před sudnikom

Wuměnkarka ze Šekec pola Budyšina steji wot dźensnišeho dla zapalerstwa před sudnistwom. 71-lětnej wumjetuja, zo je silwester prózdne mukowe měchi a papjerc na ležownosći wjesneje pjekarnje zapaliła. Woheń bě tež na třěchu přitwara přeskočił a 4.600 eurow škody načinił. Žona je njeskutk mjeztym přiznała. Jako motiw mjenowaše, zo bě ju njeroda wokoło pjekarnje za dejnerowy chlěb myliła.


Satkula w Chelnje

Na 6. staciju satkula beachwolejbuloweje tury přeprosy sej wčera Radworski młodźinski klub serbskich młodostnych na wolejbulnišćo do Chelna. Kaž hižo zašłe tydźenje wudoby sej znowa mustwo Dwójna nula 1. městno. Woni přesadźichu so přećiwo teamej Satkule kotrež steješe prěni króć w finalu. 3. městno wudoby sej mustwo Volker Racho. Běše to zdobom prěni raz, zo je so na beachturje w Chelnje hrało. Přichodny tydźeń wotměje so w Budyšinje poslednja stacija přihotowanskich turněrow, před wulkim finalom w Miłoćicach.

posledni raz aktualizowane: 01. žnjenca 2017, 06:34 hodź.