Rańše powěsće: srjedu, 02.08.2017


Hdźe su wučomnicy?

We wobłuku Budyskeje agentury za dźěło bě kónc julija něšto wjace ludźi bjez dźěła hač w juniju. To pak zaleži po měnjenju agentury na zakónčenju šule abo wukubłanja. Wotchadnicy dyrbja so často najprjedy jako bjezdźěłni přizjewić. Porno kóncej junija pak je to po cyłej Hornjej Łužicy jenož 36 wosobow, kotrež je nětko wjac bjez dźěła hač hišće kónc junija. To wučini 0,2 procentaj wjace. Na druhim boku je hišće 1.100 wukubłanskich městnow, za kotrež njeje so žadyn kmany wučomnik přizjewił.


Stara šula zaso nimale nowa

Šulski muzej "Korla Awgust Kocor" w Stróži ma so energetisce ponowić. W septembrje zatwarja nowe wokna a durje, zo njeby so hižo telko ćopłoty zhubiło. Wčera je Malešanska gmejnska rada nadawk blidarni z regiona přepodała. Płaći to 30.000 eurow a so k 75 procentam přez program "Mosty do přichoda" spěchuje. Z tym so druhi twarski wotrězk za saněrowanje šulskeho muzeja zwoprawdźa. Jako přichodne ma so w hornjej etaži mała rumnosć za zarjadowanja a kuchnička wutwarić.


Budyski žonop je faworit

W Budyšinje poskićuje wot 15. awgusta 14 hosćencow a barow zaso jědź a piće z Budyskim žonopom. Z tym wabi so za mjeztym hižo 12. tak mjenowane Budyske žonopowe tydźenje. Zahajić ma so podawk w žonopowym wobchodźe wosrjedź města. Tež hosćencaj Culinarium a Wjelbik so ze swójskimi jědźemi wobdźělitej. Budyski žonop je najwoblubowaniši žonop Němskeje. 20 procentow wšeho žonopa, kotryž so w kraju předawa, přińdźe ze zawoda blisko Małeho Wjelkowa.


Jedna za wjacore gmejny

W Malešanskej gmejnje su započinali prěnju wohnjowu woboru Budyskeho wokrjesa twarić, kotraž ma wjacorym gmejnam słužić. Spočatk tydźenja su započeli kanal za dešćowu wodu k ležownosći kłasć. Milina mjeztym tež přileži. Pod tutymi wuměnjenjemi móže so kónc měsaca z twarom domu započeć, praji Malešanski wjesnanosta Matthias Seidel. Něhdźe 1,4 miliony eurow drohi twar je za wjesne wobory z Přiwćic, Budyšinka, Poršic a Kubšic.


Na torhošću natankować

W Kamjencu so druhi twarski wotrězk na torhosću ke kóncej chila. Dypkownje ke Kamjenskej Boršći budźe wšitko dotwarjene, praji Thomas Käppler wot měsćanskeho zarjada. Hižo 14. awgusta so dźěła dokónča, tak zo móže so najwjetši swjedźeń města 18. awgusta bjez problemow započeć. Dalšej wotrězkaj so hakle po tym zahajitaj. W nowembrje chcedźa ze wšěm dźěłom hotowi być. Mjez druhim změja potom na Kamjenskim torhošću dwě tykačce za elektro-awta a wosom za tak mjenowane E-kolesa.

posledni raz aktualizowane: 02. žnjenca 2017, 08:15 hodź.