Rańše powěsće: štwórtk, 03.08.2017


Čěscy wučerjo w Serbach

Wot meje je so poradźiło, sydom nowych wučerjow z Čěskeje přiwabić, kiž su zwólniwi w serbskim sydlenskim rumje wuwučować. Dwaj wučerjej zasadźitaj so hižo w tutym šulskim lěće. Wonaj pak so najprjedy posudźujetaj a potom wotpowědnje wukubłujetaj, prjedy hač móžetaj aktiwnje wuwučować. Tamni móža swoju słužbu z wosobinskich přičin hakle pozdźišo nastupić, praji wčera Manja Kelch wot sakskeho statneho ministerstwa za kultus.


Stare dwórnišćo połne dźěći

W Kulowskim starym dwórnišću su wčera nowe hortowe rumnosće přepodali. Dotal bě w nich hosćenc, kotryž pak je loni začinił. Nowy hort ma městno za 80 dźěći. Wón móhł pak so w přichodnym času po potrjebje hišće w hornim poschodźe powjetšić. Z tym je Kulowski hort nětko po wjele lětach zaso na jednym městnje - dotal bě wón na wjacore objekty po měsće rozbrojeny. Na wčerawše wotewrjenje w starym dwórnišću je tež sakski ministerski prezident Stanisław Tilich přijěł. Nošer Kulowskeho horta je Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB).


Wjace awtow - wjace njezbožow

We Wojerowskim policajskim rewěrje je so loni na 2.000 njezbožow stało. To je 5,7 % wjace hač w lěće 2015. Z tutym trendom leži něhdyši Wojerowski wokrjes kaž tež Rakečanska a Njedźichowska gmejna, kotrejž tohorunja k tutemu rewěrej słušetej, w normalnym trendźe njezbožow po cyłej Hornjej Łužicy. To praji wčera hłowny komisar Peter Reginka na předstajenju statistiki.


Spěwaj a dźěłaj

Towaršny spěwnik, kiž předleži wot nowembra 2015 tež jako app, je so dotal nimale 700 króć wužiwał. Kaž Tomaš Šołta wot Ludoweho nakładnistwa Domowina zdźěli, je so poskitk derje přiwzał a tež wot wužiwarjow z predikatom jara derje posudźował. Tuchwilu wuwiwa so dalši pakćik popularnych spěwow, kotryž ma wot nazymy dotalny poskitk wudospołnić. Tež poskitk delnjoserbskich spěwow ma so w přichodźe hišće rozšěrić, tak Šołta.


W starych rumach zaso młode žiwjenje

W Kamjencu je so wčera wječor tak mjenowana měšćanska dźěłarnja wotewriła. Je to nowe zetkanišćo w domskim na Rosa-Luxemburgowej, kotrež bě lěta dołho njewobydlene. Nětko je wobydlerska iniciatiwa rumnosće ponowiła. Z tym nasta centralne zetkanišćo za wšěch zajimcow, kotřiž so za přichod Kamjenca zasadźuja.

posledni raz aktualizowane: 03. žnjenca 2017, 07:16 hodź.