Rańše powěsće: pjatk, 04.08.2017


165 wučerjow je hišće přemało...

K spočatkej noweho šulskeho lěta změja šule po cyłej Hornjej Łužicy 165 nowych wučerjow. 52 dalšich wučerskich městnow pak ma so hišće wobsadźić. Wšo hromadźe je so na 270 zajimcow přizjewiło. 75 procentow z nich přińdźe z druhich powołanjow. Najwjace hišće njedostudowanych wučerjow - wozjewi wčera sakska kubłanska agentura - skutkuje na hornjołužiskich zakładnych a srjedźnych šulach.


Sakska a Braniborska zhromadnje

Krajej Sakska a Braniborska chcetej Łužicu zhromadnje wuwić a sej při tym mjezsobu pomhać. To je rezultat wčerawšeho zeńdźenja ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha a Dietmara Woidkeho w Běłej Wodźe. Jimaj přidružištaj so wčera tež zastupjerjo mnohich komunow, zawodow, dźěłarnistwow a towarstwow. Ćežišćo wčerawšeho dialoga bě hospodarstwo we woběmaj krajomaj, ale tež kultura a turizm.


Wo Serbach we Wittenbergu

Na mjezynarodnej wědomostnej konferency přichodny tydźeń we Wittenbergu póndźe tež wo Serbow. Wědomostnicy zaběraja so z wliwom reformacije na wšelake kulturne wobłuki kaž na přikład wuměłstwo abo kubłanje. Serbska wědomostnica dr.Lubina Malinkowa rozprawja wo wuskutkach reformacije na serbsku kulturu. Je to konferenca uniwersitow z Halle, Lipska a Jeny składnostnje reformaciskeho jubileja.


Kónc Witaj-projekta w Błótach

Po braniborskich prózdninach dožiwja dźěći w pěstowarni w Nowej Niwje w Błótach jenož hišće jednu hodźinu serbšćiny wob tydźeń. Dotal rěči tam Witaj-kubłarka cyły dźeń z dźěćimi tež serbsce. To praji wjednica pěstowarnje "Błótowske wrobliki", Brigita Melcherowa. Jedna přičina je, zo njeje so dosć dźěći za Witaj-projekt přizjewiło. Wot dotal dwanaće dźěći, wopušći šěsć dźěći pěstowarnju po prózdninach, zo by do šule šło.


Jězoraj zaso wěsćišej

Prěni krok skrućenja při wuchodnym brjohu Hórnikečanskeho jězora je zakónčeny. Wot septembra móža tam potom z ćežkimi mašinami dźěłać. Wo tym piše za saněrowanje zamołwity zawod LMBV w swojej zawodnej nowinje. Twarskich dźěłow dla wostanjetej dźěl jězora a brjoha hač do kónca lěta 2021 zaraćeny. - Tež při Sedlišćanskim jězoru runje brjóh wurunuja. Mjez druhim z tutej naprawu ma so dźěl jězora zawěsćić. Sedlišćanski jězor je dotal najwjetši łužiskeje jězoriny.

posledni raz aktualizowane: 04. žnjenca 2017, 06:33 hodź.