Rańše powěsće: sobotu, 05.08.2017


Ličby šulskich nowačkow

Swój prěni šulski dźeń na serbskich zakładnych šulach Hornjeje Łužicy ma dźensa 186 šulskich nowačkow, to je sydom wjace hač loni. Najwjace dźěći póńdźe do 1. lětnika w Budyšinje, mjenujcy 46 - slědowane wot Worklec z 39 , Radworja z 35 - a Ralbic z 31 nowačkami. 21 je to w Pančicach a 14 w Chrósćicach. W Budyskim 1. lětniku so nowačkojo do třoch nimale jenak sylnych rěčnych skupinow rozdźěla: do maćeršćinarjow, WITAJ-dźěći a tajkich bjez předznajomosćow serbšćiny. W Radworju wučinja maćeršćinarjo a WITAJ-dźěći hromadźe někak połojcu ABC-nikow. Wo konkretnym přirjadowanju šulerjow do rjadownjow regionalna kubłanska agentura ničo prajiła njeje.


Mjezystaw žně

Ratarjo nadźijeja so na wjace suchich dnjow zasobu, zo bychu žně domchować móhli. Pola agrarneje GmbH Budissy na přikład steji hišće někak 60 procentow rěpika a 70 procentow pšeńcy na polach. Zymski ječmjeń je porno tomu wotžnjaty a rožka nimale. Dohromady wobhospodarja Budissa wjace hač 6000 hektarow polow. Na něhdźe 1000 hektarach plahuje Miłočanska agrarna GmbH žito. Tež woni su žně ječmjenja hižo zakónčili, a maja hišće najwjace pšeńcy na polach.


So na putnikowanje podali

Dźensa poda so serbska skupina putnikow do Waršawy, zwotkelž běža wot njedźele ranja do Czenstochowy. 17 młódšich a staršich putnikow běži potom dźewjeć dnjow dołho hač na Jasnu Góru. Duchowny nawod ma Radworski farar Beno Jakubaš. W Czenstochowje woswjeća z tysacami putnikow z cyłeje Pólskeje 15. awgusta kemše na swjedźenju donjebjeswzaća swjateje Marije. Serbscy putnicy zarjaduja so po tradiciji do wjetšeje pólskeje skupiny.


Šula do nowych rukow

Wyša šula w Malešecach přeńdźe doskónčnje do nošerstwa Budyskeho wokrjesa. Sakske kultusowe ministerstwo je nětko změnje přihłosowało. Z tym móže wokrjes w přichodźe w Barće stejišćo wyšeje šule koncentrować a w Malešecach wobě zakładnej šuli a hortaj zaměstnić. Malešanska gmejna njeje za tute nowe wuwiće dosć pjenjez měła.


Nowu app předstajili

Kompjuterowy muzej Zuseho we Wojerecach je wčera swoju nowu app předstajił. Je to interaktiwny muzejowy wjednik we formje słuchohry. Wopytowarjo móža ju w muzeju hrać. Njetrjebaja za to swójski handy - móža sej nastroje w muzeju wupožčić. Móža tež na internetowu stronu kompjuteroweho muzeja hić a hru tam hrać. We hrě dźe wo to, kak je Konrad Zuse swój prěni kompjuter wuwiwał a konstruował. Kulturna załožba Sakskeje je projekt spěchowała.

posledni raz aktualizowane: 07. žnjenca 2017, 08:29 hodź.