Rańše powěsće: srjedu, 09.08.2017


Wjace městna za najmjeńšich

Worklečanska gmejna je dla wulkeho naprašowanja wosom přidatnych žłobikowych městnow stworiła. Tute su zaměstnjene w domskim za něhdyšej Worklečanskej chorownju, hdźež su raz knježny bydlili. Wot póndźele tam prěnje dźěći chodźa. Rumnosće ze 120 kwadratnymi metrami so najprjedy za tři lěta wot Maltezow wotnaja. Za čas šulskich prózdninow su rjemjeslnicy tute za dźěćace potrjeby přetwarili. Sanitarne připrawy, elektrika w kuchni a špundowanja dyrbjachu so ponowić, molerske a blidarske dźěła wukonjeć. Přetwar a nowe meble su dohromady 45.000 € płaćili.


Energijowa rozprawa wušła

Něhdźe 30 % škódnych emisijow powětra we wokrjesu Budyšin awta zawinuja. To je jedna ze statistiskich ličbow mjeztym druheje energijoweje rozprawy, kotruž je wokrjes wčera předstajił. Na tamnym boku mjeztym nimale sto króć telko připrawow ćopłotu z alternatiwnych energijow produkuje kaž hišće w lěće 2000. Tuta ličba je so wot 60 na 6.000 stopnjowała. Najwoblubowaniše su fotovoltaikowe připrawy, po nich slěduja wětrniki.


Nowe durje a nowe wokna

Slepjanska gmejna chce klětu tamniši Serbski kulturny centrum energetisce saněrować. To wobzamkny na swojim wčerawšim posedźenju gmejnska rada. Za 30.000 € chcedźa wokna a durje ponowić. Połojcu koštow spěchuje kraj Sakska, tamnu połojcu dyrbi gmejna sama zapłaćić. Loni je něhdźe 15.000 ludźi Serbski kulturny centrum wopytało - wjeršk zarjadowanjow su kóžde lěto jutrowne wiki z tysacami wopytowarjemi.


Chcedźa wólby do Serbskeho sejma

Spěchowanske towarstwo Smy, kotrež prócuje so wo wutworjenje Serbskeho sejma, je pola Załožby za serbski lud próstwu zapodało. Chce financielnu podpěru, zo by prawólby do Serbskeho sejma zapłaćić móhło. Dokelž chce towarstwo wjac hač 25.000 € wot Załožby měć, njerozsudźi direktor abo zarjadnistwo. Při tajkich wysokich wudawkach ma so přirada zapřijeć. Tuta zetka so w nazymje. Při wšěm chce Iniciatiwa Serbski sejm wólbny proces hišće lětsa zahajić.


Čerstwe mloko za dźěći

Ralbičanska pěstowarnja "Dr. Jurij Młynk" wobdźěli so wot noweho šulskeho lěta na zhromadnym projekće za strowe zežiwjenje. Pěstowarnja dźěła z Koćinjanskim mlokowym swětom hromadźe a dóstanje wot tam kóždy tydźeń čerstwe mloko a jogurt. Projekt spěchuje so dospołnje wot kraja Sakskeje. Tež tamne kubłanišća pod nošerstwom Serbskeho šulskeho towarstwa so na projekće, kotryž steji w zwisku z EU-programom, wobdźěla. Malešanske kubłanišćo dóstawa swoje mloko z Wulkeje Dubrawy, ći tamni ze zawoda z Gołkojc pola Choćebuza.


Wobchadny koncept wudźěłać

W Hamorskej gmejnje chcedźa wuwiće turizma z nowym wobchadnym konceptom spěchować. Wokoło Bjerwałdskeho jězora ma so z tym wobchad wopytowarjow lěpje rjadować. Něhdźe 47.000 € budźe planowanje koncepta płaćić. Rjadowanje wobchada je wosebje wažne za komunalnych a priwatnych inwestorow, za wutwar parkowanišćow a za to, zo wjedu wopytowarjow hišće zaměrnišo k turistiskej informaciji, k "Dźiwadłu we wuchu" abo k přistawej.

posledni raz aktualizowane: 09. žnjenca 2017, 08:44 hodź.