Rańše powěsće: sobotu, 12.08.2017


Prěnje zetkanje

Dźensa dopołdnja předstaja młodostni swoje ideje za wubědźowanje "Přimaj so gratu! - młodźina.akcija.zabawa" w Budyskim Serbskim domje. Štyri skupiny su so přizjewili a móža so na pjenježnu podpěru nadźijeć. 1.000 eurow steji k dispozicji. Wo rozdźělenju pjenjez na jednotliwe akcije rozsudźi nowa młodźinska přirada. Jej dohromady dźewjeć serbskich młodostnych ze wšelakich ćělesow přisłuša. W přichodźe maja być njewotwisny naprašowanski partner za serbske młodźinske naležnosće. Kubłanska referentka Domowiny, Rejzka Krügerowa, skupinu koordinuje.


We Wojerecach čitali

Čitanje wčera we Wojerowskim hrodźe na Dnju Serbskeje poezije je něhdźe 20 hosći wopytało. Na česć Jurja Chěžki čitaše tam 9 spisowaćelow, mjez druhim Róža Domašcyna, Doroteja Šołćina a Milan Hrabal. Přihotował je wječor basnik Benedikt Dyrlich zhromadnje z PEN-centrumom Němskeje a Wojerowskim wuměłskim towarstwom. Po čitanju wón praji: "To bě jara hnujacy a jara powučacy dźeń. Je so nam poradźiło tym ludźom pokazać, zo smy my serbscy spisowaćeljo z Wojerecami zwjazani, ale tež zo smy zwjazani do wšěch kóncow swěta. Z mojeho wida je to poradźene było, wjetšina z awtorow je jara wjesoła była."


Móža móst ponowić

Za saněrowanje wohroženeho Rakotzoweho mosta w Kromolanskim parku chcetej Zwjazk a Sakska hromadźe 2,4 milionow eurow dać. Wozjewjenku wo tym staj wčera sakski nutřkowny minister Markus Ulbig a wjesnjanosta Jabłońca, Dietmar Noack, podpisałoj. Tak mjenowany "Čertowski móst" je jedyn z najznaćišich symbolow Sakskeje, rjekny Ulbig. Tuchwilu stej móst a grota w rododendronowym parku zawrjenej, dokelž hrozy strach zo so sypnjetej.


Předdźěła zahajili

We Wojerecach su so předdźěła za twar noweje centralneje wyšeje šule w nowym měsće započeli. Tak ma so něhdyši dom 4 wottorhać a twarnišćo přihotować, rjekny měšćanske zarjadnistwo. Próstwa wo spěchowanje pola Sakskeje natwarneje banki bu sčasom zapodata a so hač do nowembra pruwuje. Z přizwolenjom liča w decembru, hakle po tym smědźa twarsku próstwu stajić. 2018 chcedźa započeć twarić - prěni šulerjo zaćahnu do noweje Wojerowskeje wyšeje šule prawdźepodobnje spočatk 2020.


Podpěruja integraciju

Wot oktobra poskićuje něhdyši Sprjewiny hotel při Budyskim spjatym jězorje kwartěrowy managment za socialny rum Budyšin. Wokrjes spěchuje projekt z financowanjom tři a poł dźěłoweho městna. Sobudźěłaćerjo pomhaja připóznatym ćěkancam při integraciji - na přikład při pytanju bydlenja, wopytach hamtow, wupjelnjenju próstwow a we wšědnym dnju. Jeli njenamakaja ćěkancy hnydom bydlenje, smědźa nachwilnje w něhdyšich hotelowych stwach bydlić.


Serbja pod Čornobohom

13. serbski swjedźeń wotměje so dźensa we Wuježku pod Čornobohom. Trudla Malinkowa wo tym, što je wšitko planowane: "Swójbne pućowanje serbskeho ewangelskeho towarstwa, a po tym dworowy swjedźeń na Pawlikec statoku we Wuježku. A k tomu su sobustawojo serbskeho ewangelskeho towarstwa přeprošeni, ale tež wšitcy dalši Serbja a zajimcy, kiž maja lóšt, zhromadnje, w serbskej zhromadnosći pućować po Łužiskich horach a po tym hromadźe swjećić, na hudźbu słuchać a hromadźe bjesadować. Zajimcy zetkaja so připołdnju jednej pola Krygarjec we Wuježku.

posledni raz aktualizowane: 12. žnjenca 2017, 09:15 hodź.