Rańše powěsće: štwórtk, 05.10.2017


Wočakuje syły fanow

Sportowa jednotka Chrósćicy přihotuje so na koparsku hru přećiwo profijam ze Šwikawy. Za to su na hrajnišću płoty z blakami wotšrubowali, zo bychu so fanojo hosći na jednym boku zestupali, domjacy na tamnym boku. Tak je to po wustawkach Sakskeho koparskeho zwjazka předpisane. Nimo toho maja za Chrósćicy tež wěstotny koncept, kotryž je z policiju a fanowymi poradźowarjemi ze Šwikawy dojednany. Dotal je za hru njedźelu popołdnju dohromady wjace hač štyri sta kartkow předatych.


W Rakecach twarja wobchod

Na ležownosći něhdyšeho knježeho dwora w Rakecach su započeli nowu předawarnju twarić. Kónc nowembra měła wona zhruba natwarjena być a klětu w lěću so potom wotewrić. Twar płaći nimale dwě milionje eurow. Poprawom mějachu so nowe wiki hižo lětsa wotewrić, juristiska ćahańca z poslednjej wobydlerku kompleksa pak je tomu zadźěwała.


Serbski catwalk

Za serbski fashion-day, kiž ma so w zwisku z nakupowanskej nocu "Romantica" spočatk nowembra w Budyšinje přewjesć, je so wjace hač 20 młodych žonow přizjewiło. Na modowej přehladce chcedźa žony wariacije serbskeje drasty znatych designerkow Šteffi Hanušoweje z Berlina, Saryh Gwiszcz z Lubnjowa a Kornelije Sir ze Šwicy prezentować. Wo hudźbu postara so młoda serbska DJ-ane Sofija Cyžec jako Ida Bux.


Trjebaja dlěje za saněrowanje

Ponowjenje žurle w Budyskej radnicy so dlije. Při wotškrabanju barby su originalne pomolowanje wjercha nadešli, kiž je hišće derje zdźeržane, tak nowinski rěčnik Andre Wucht. Barba ma so nětko po směrnicach pomnikoškita restawrować. Poprawom dyrbješe žurla kónc nowembra zaso přistupna być, tutón termin njebudu dźeržeć móc. Najebać toho so měšćanske zarjadnistwo nadźija, lětsa radnicu zaso wotewrić. Přičina za ponowjenje je špatna akustika rumnosće. Płaćić ma projekt někak 90.000 €.


Zawody móža so nětko přizjewić

Firmy z našich kónčin móža so wotnětka znowa za "Tydźeń wotewrjenych duri" klětu w nalěću přizjewić. W měrcu změja zajimowani młodostni potom móžnosć, w tutych zawodach dźěłowe wotběhi a powołanja zeznać. Přizjewjenja zajimowanych předewzaćow z Budyskeho wokrjesa přiwozmu so hač do srjedź decembra w krajnoradnym zarjedźe. Poskitki přizjewjenych wobdźělnikow wozjewja so w brošurce "Pohladaj nutř" a přepodadźa so direktnje šulerjam.


Nowa dvdja wo Šunowskich křižach

W Konjecach je Alfons Kuring wčera swoju nowu dvd-ju wo swjatych křižach a wjesnej kapałce w Šunowje předstajił. Tři-běrtlki hodźinska dokumentacija wěnuje so stawiznam wšěch 13 wjesnych křižow. Wobrazy nabožneho žiwjenja w Šunowje dokumentaciju wudospołnja. Pokazaja so mjez druhim historiske fotografije a stare pohladnicy.


Skakać we Wojerecach

We Wojerecach su z twarom parka trampolinow nimale hotowi. Kaž nam mějićelka, Andrea Hartkopf, na naprašowanje wobkrući, je swjatočne wotewrjenje za 13. oktobra planowane. W něhdyšej kupnicy za trjebane twory w bydlenskim kompleksu 10 budźe 28 tajkich sportowych nastrojow k skakanju stać. Projekt płaći poł miliona eurow.

posledni raz aktualizowane: 05. winowca 2017, 08:51 hodź.