Rańše powěsće: póndźelu, 06.11.2017


Čitanska turneja zakónčena

Z wčerawšej swójbnej literarnej kermušu je so lětuša 23. literarna turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina w Chrósćicach zakónčiła. Ze swojich nowych knihow čitachu Štefan Paška, Rejzka Delenkowa a Mónika Gerdesowa, zhromadnje z Francom Čornakom. Dźiwadźelnikaj Měrko a Anna-Maria Brankačkec program hudźbnje wobrubištaj. Na dohromady dźesać zarjadowanjach su awtorki a awtorojo lětsa z nowych knihow čitali.


Brjuchi so pukali

W Šunowje je sobotu wječor lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy swoju nowu kekliju „Kurowa klinika Wjesoła mysl" k prěnjemu razej předstajiła. Premjera w Fabrikskej hospodźe bě wupředata a žněješe mjez publikumom dobry wothłós. Po dalšim předstajenju wčera w Šunowje přizamknje so nětko turneja po serbskich wjesnych žurlach, mjez druhim w Radworju, Chrósćicach a Haslowje. Je to mjeztym 15. wjetša hra, kotruž je delanska dźiwadłowa skupina po swojim znowazałoženju 1991 nazwučowała.


Nowy rekord w Małym Wjelkowje

Wčera zakónči so w sawrijowym parku w Małym Wjelkowje lětuša sezona. Lětsa je park 235.000 ludźi wopytało - to je nowy rekord. Wosebje nowy mitozej wabješe lětsa tójšto nowych wopytowarjow, praji Diana Liebschowa, sobudźěłaćerka parka. Nowa sezona započina so klětu kónc měrca.


Nazymska tradicija w Koćinje

Na 70 jěcharjow a 60 dalšich hosći na kremserach a korejtach je so sobotu na Hubertusowym jěchanju w Koćinje wobdźěliło. Po tradicionalnym dwurěčnym nyšporje srjedź Koćiny dźěše za jěcharjow a zapřahi po lěsach, mjez druhim wokoło Rachlowa a Komorowa. Při tak mjenowanej Cyganskej studni so wjacore skupiny jěcharjow k wobjedu zetkachu. K 25. razej su Koćinjanscy lubowarjo konjow zhromadnje z Kulowskim jěchanskim towarstwom Hubertusowe jěchanje přewjedli.


Serbski gymnaziast druhi najlěpši w Europje

Kónc tydźenja je sej w mjezynarodnym karate-wubědźowanju "Wado-Europacup" w Parisu serbski gymnaziast Egon Hübner druhe městno wudobył. Budyšan startowaše w klasy U18 (hač do 76 kilogramow) jako čłon němskeho narodneho karate-mustwa. Wón zamó so přećiwo konkurentam mjez druhim z Francoskeje a Madźarskeje přesadźić. Jeničce w finalu podleža francoskemu sportowcej. Tak dósta mjez sportowcami z cyłkownje 20 europskich krajow w swojej starobnej a wahowej klasy slěbornu medalju.

posledni raz aktualizowane: 06. nazymnika 2017, 11:43 hodź.