Rańše powěsće: srjedu, 08.11.2017


Digitalizacija serbskeho herbstwa

W Choćebuzu wuradźuja filmowcy, wědomostnicy a politikarjo wčera a dźensa wo tym, kak móhło so serbske filmowe herbstwo najlěpje zachować. Mjez druhim zaběraja so z wuběrkom filmow, techniskimi aspektami digitalizacije a składowanja kaž tež z prašenjemi katalogizacije a spřistupnjenja. Sympozij je dźěl tamnišeho filmoweho festiwala. Na nim wobdźěla so tež sobudźěłaćerjo Serbskeho instituta a Załožby za serbski lud. Serbske filmowstwo wobjimuje wuměłske, hrajne, etnografiske a dokumentariske filmy - najstarša znata pokazka na Serbow je film z lěta 1911.


Myto za "Görliwood"

Město Zhorjelc bu wčera w Berlinje k najwoblubowanišemu europskemu filmowemu městnu lětdźesatka wuzwolene a z tak mjenowanym "European Location Awardom" počesćene. Je to prěni raz, zo so tajke myto spožći. Nimo Zhorjelca běchu tež městnosće w Italskej, Španiskej, Chorwatskej, Pólskej a w dalšich krajach nominowane. Zhorjelski wyši měšćanosta Siegfried Deinege nadźija so, zo wuskutkuje so wuznamjenjenje tež na zajim turistow.


Wšitko po planje

Twar Němsko-Serbskeho šulskeho centruma w Slepom pokroćuje po planje. Wo tym informowaše zamołwity twarskeho zarjada, Steffen Seidlich, wčera gmejnsku radu. Tuchwilu přihotuja fundament za zakładnu a wyšu šulu kaž tež za sportowu halu. 2019 ma šulski centrum, do kotrehož inwestuja 24 milionow eurow, hotowy być.


Zeleny Budyšin

Nowa dźěłowa skupina chce so za wjace zelenych płoninow w Budyšinje zasadźić. Za to je so skupina nětko z twarskej měšćanostku Julianu Neumannowej zetkała. Tam so dojednachu, što je móžne a što nic. W přichodnym času chcedźa wo naprawach rěčeć, kak hodźało so wjace přirody w měsće přesadźić. Do skupiny z 13 čłonami słušeja měsćanscy radźićeljo, wodźacy sobudźěłaćerjo zarjada, zastupjerjo Budyskeho měšćanskeho zawoda BBB a dalši wobydlerjo.


Wosebite wuznamjenjenje za wobornika

Teodor Lepiorc bu wčera na swojich 86. narodninach z čestnej taflu wohnjowych wobornikow počesćeny. Ralbičan je 70 lět - mjeztym čestny - čłon wohnjoweje wobory. Wudworska wobora je jeho 1947 - w starobje jenož 15 lět - do swojich rjadow přiwzała. Hač do přewróta skutkowaše Lepiorc jako wobłukowy nawoda 12 woborow mjez Njebjelčicami, Worklecami a Ralbicami.

posledni raz aktualizowane: 09. nazymnika 2017, 08:44 hodź.