Rańše powěsće: štwórtk, 09.11.2017


Hosćo z 11 krajow pola Serbow

Zastupjerjo jědnaće němskorěčnych mjeńšinow z wuchodoeuropskeho a aziskeho wukraja su so wčera w Budyšinje wo strukturach a poměrach w Serbach informowali. Mjez druhim pobychu pola Domowiny, w Serbskim instituće a muzeju. Bě to ekskursija w běhu tydźenskeho seminara, kotryž Goethowy institut tuchwilu w Berlinje přewjedźe. Seminar k tomu słuži, zo bychu so němskorěčne mjeńšiny zeznali, mjezsobne styki nawjazali a wušo hromadźe dźěłali.


Dóstanu nowej gratowni

W Slepom a Rownom dóstanjetej wohnjowej wobori w přichodnych lětach nowej gratowni. Na to dojednachu so gmejnscy radźićeljo w Slepom. Nimo toho chcedźa intenziwnje nowych a młodych ludźi do dobrowólneje wohnjoweje wobory wabić, zo by wona dale wobstała. Wot srjedź septembra maja w Slepom hižo dźěćacu wohnjowu woboru, w kotrejž so pjerachi na zabawne wašnje z powołanjom wobornikow zeznajomnja.


Přemysluja wo turistikim zwjazku

Gmejna Trjebin přemysluje, turistiskemu zwjazkej podłu rěki Nysa přistupić. Wo tym je gmejnska rada wčera wuradźowała. Towarstwo wudawa mjez druhim brošurki wo turistiskich wosebitostkach regiona. Nimo toho stara so zwjazk tež wo turistiski management, potajkim wo zrealizowanje projektow. Turistiski zwjazk ma 26 čłonow, mjez druhim přisłuša jemu tež Serbski kulturny centrum w Slepom. Na přichodnym wuradźowanju spočatk decembra chce so gmejna Trjebin doskónčnje rozsudźić.


Tež hornjołužiske wsy pódla

Tři hornjołužiske wsy su w prěnim kole 10. wurisanja "Naša wjes ma přichod" wuspěšnje wobstali. Mjez nimi stej tež dwurěčnej: wjesny dźěl Bluń - w gmejnje Halštrowska hola a - Chrjebja-Nowa Wjes. Třeći kandidat, kiž so z tym nětko na přichodnej runinje z dalšimi 10 kwalifikowanymi komunami wubědźuje, su Wernarjecy (Wehrsdorf) w Załomskej gmejnje. Cyłkownje bě so 53 wjeskow wobdźěliło. Wurisanje hódnoći wosebje zasadźenje wobydlerjow za swoju domiznu.


Špatna sezona

Lětuša rybjaca sezona je w Hornjej Łužicy rozdźělnje a wosebje špatnišo hač hewak wupadnyła. Kaž Stefan Wornar wot rybarskeho zarjada w Rakecach praji, njejsu lětsa ze žnjemi karpow spokojom. To zwisuje mjez druhim z "Koi Herpes"-wirusom, kotryž zadźěwa, zo so larwy wuwiwaja. Tež w Krjebi su porno lońšemu mjenje karpow nažnjeli. Zelderec swójba pola Kulowa móžeše lětsa znajmjeńša telko karpow plahować, zo wunošk za kupcow w regionje dosaha.

posledni raz aktualizowane: 09. nazymnika 2017, 08:26 hodź.