Rańše powěsće: sobotu, 11.11.2017


Zwjazkowe předsydstwo we Wojerecach

Po 105 lětach je so wčera zwjazkowe předsydstwo znowa zetkało we rumnosćach hdźež je so Domowina 1912 załožiła. W mjeztym wutwarjenym wobydlerskim centrumje na Piwarskej 1 we Wojerecach podpisaše so aktualizowane kooperaciske zrěčenje Domowiny ze župu Delnja Łužica. Dale so rěčeše wo klětušich terminach zwjazkoweho předsydstwa, prezdija a wuběrkow. Nawodnica WITAJ centruma Beata Brězanowa wuhódnoćeše fachowy dźeń 2plus. A předsyda infomowaše wo mjezystawje akcije Minority Safepack.


Nowy plan wobchadnych srědkow

W Budyšinje je wobchadny zwjazk Hornja Łužica - Delnja Šleska (ZVON) plan wobchadnych srědkow předźěłał. Wot wčerawšeho hač do kónca nowembra wón zjawje wuleži. Nětko je wjace ćahow wot Žitawy do Drježdźan zaplanowane, popołdnju je zdobom dalši ćah wot Biskopic do Žitawy po puću. Dale wobsteji wotpohlad, busowe a ćahowe plany lěpje na so přiměrić tak, zo hodźa so jězby mjezsobu nawjazać.


So Jurijej Kochej wěnowali

Na 27. filmowym festiwalu w Choćebuzu je sekcija z mjenom "Domizna" wčerawši wječor wěnowała Jurijej Kochej. Nimo portreja spisowaćela předstaji so tež kruch "Reja na wuhlu". Nimo toho rozprawješe Koch sam w dźěłowej rozmołwje wo tym, kak z pisaneje knihi scenarij za film nastawa. Po tradicionelnym wašnju wěnuje so sekcija kóždy raz někajkemu Łužiskemu wuměłcej.


Swjaty Měrćin so swjeći

W serbskich katolskich wosadach je dźensa nawječor zaso Swjaty Měrćin na konju po puću. W Chrósćicach na přikład je popołdnju štyrjoch nyšpor, po tym du hromadźe na farski dwór. Poł hodźiny pozdźišo je nyšpor w Radworju, tež tam z procesionom. A w Baćonju je po nyšporje, scena dźělenja płašća při cyrkwi. W Ralbicach ćehnje procesion přez wjes, na kóncu so při wohenju całty rozdźěla. W Budyšinje chodźa serbske dźěći hižo někotre lěta zaso wot doma do domu a spěwaja Měrćinowy spěw.


Zymska słužba přihotowana

Zymska słužba je na zymski počas přihotowana. We wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc steji 62 jězdźidłow ze swójskeho wobstatka k dispoziciji. Dalše hodźa so wot zawodow wotnajeć, jeli budźe to trjeba. Nimo toho ma dźesać dróhowych mištrownjow na 10 tysac tonow sele w składach. Kóždy z hornjołužiskeju wokrjesow je swojim etaće jedyn milion eurow za zymsku słužbu zaplanował.


Młodźinski wulět do Dachaua

Za młodźinski wulět składnostnje klětušich 75. posmjertninow kapłana Alojsa Andrickeho do Dachaua su so hižo prěni młodostni přizjewili. Towarstwo Cyrila a Metoda planuje zhromadnje z Worklečanskim dekanatnym dušepastyrstwom spočatk februara mjez druhim wodźenje po tamnišim koncentraciskim lěhwje, w kotrymž bu serbski martrar 1943 morjeny. Dalši zajimcy móža so hišće hač do 13. decembra přizjewić.

posledni raz aktualizowane: 11. nazymnika 2017, 10:17 hodź.