Rańše powěsće: póndźelu, 13.11.2017


Planuja dalše projekty

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu so nadźija na bórzomnu podpěru přez projektoweho wobdźěłarja, zo bychu wšelake projekty dale wjesć móhli. Wo tym rěčachu na sobotnišej hłownej zhromadźiznje towarstwa. Po wuhódnoćenju lětušich projektow, kiž su wšitke přesadźić móhli, planuja w přichodnych tydźenjach hižo klětuše 65. wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko a jutrowne wiki, tak čłonka Weronika Suchowa. Klětu změja wólby do noweho předsydstwa.


Mjezy dodźeržeć

Zarjadniski zwjazk "Při klóšterskej wodźe" je po pokiwach z gmejnow na to skedźbnił, zo maja wobydlerjo na hranicach swójskich ležownosćow swoje kerki přitřihać. Po Sakskim zakonju za susodstwowe naležnosće maja so štomy a kerki tak daloko preč wot hranicow sadźeć, zo wostanu hałuzy na swójskej ležownosći. Jeli sahaja pak k susodej, wostanje přitřihanje a wobstaranje w rukach wobsedźerja, wujasni nam Měrko Domaška, předsyda zarjadniskeho zwjazka. Jeli sahaja žiwe płoty na chódniki, dyrbi gmejna abo zarjadniski zwjazk wobsedźerjow namołwjeć. Jeli so namołwje njewotpowěduje, móže so pokuta postajić a wot gmejny abo wot zarjadniskeho zwjazka zawodej do nadawka dać, płoty třihać. Zličbowanku płaći potom wobsedźer, tak Domaška.


Posledni króć zwoniła

W Konjecach su wčera wječor posledni raz zwón kapałki wosrjedź wsy z ruku zwonili. K tomu zetkachu so wjesnjenjo při twarje na puću do Koćiny. 89-lětna Hańža Rachelina je wot lěta 1950 kóždy dźeń trójce zwony z powjazom zwoniła. Nětko je wjesne towarstwo přizwolenje za elektronisku připrawu dóstało. Tohodla so dźensa dopołdnja zwón wotšrubuje, zo by so nowa technika zatwarić móhła.


Kermuša we Wochozach

Domowinska skupina Wochozy je wčera swoju kermušku woswjećiła. Předsydka Inga Nowakowa je cyłkownje nimale 100 hosći - tež wokolnych wsow - witała. Lětuše wjerški dźěławosće běchu mjez druhim přednoški ze serbskim razom a ekskursije do blišeje wokoliny. Spočatk noweho lěta změja we Wochozach swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu. Tamniša Domowinka skupina ma tuchwilu 20 čłonow.


Ralbicy kontra Rakecam

Koparski cyłk Sokoła Ralbicy/Hórki hraje we wosmifinalu wo wokrjesny pokal přećiwo prěnjemu koparskemu mustwu z Rakec. Duel wokrjesneju wyšeju ligistow nasta při wulosowanju sobotu w Malešecach. W juniju běchu Ralbičanscy Sokoljo lětuše pokalne finale přećiwo Rakečanam po třělenju jědnatkow dobyli a sej k druhemu razej za sobu titul dobyćerja wokrjesneho pokala zawěsćili. Wosmifinalne partije wuhraje Zapadołužiski koparski zwjazk kónc nowembra.

posledni raz aktualizowane: 13. nazymnika 2017, 09:09 hodź.