Rańše powěsće: wutoru, 28.11.2017


Krabat wabi wopytowarjow

Tuchwilnu wustajeńcu Budyskeho Serbskeho muzeja wo Krabaće je sej hižo na 550 ludźi při wjedźenjach wobhladało. To praji zamołwity za zjawnostne dźěło, Měrćin Brycka. Nimo toho je hišće wjele dalšich zajimcow samostatnje wustajeńcu wopytało. Přehladka "Krabat - Muž. Mytos. Marka." je hišće hač do klětušeho apryla widźeć.


Serbsce online wuknyć

Dźěło za nowy delnjoserbski a rozšěrjeny hornjoserbski poskitk "Serbsce online wuknyć" pokročuje po planje. Tuchwilu dźěła Drježdźanska uniwersita na schodźenku A2 za hornjoserbšćinu a na schodźenku A1 w delnjoserbšćinje. Wona čini to w nadawku Załožby za serbski lud. Tež werzija za smartphony so runje wudźěła. W nalěću chcetej załožba a Drježdźanska uniwersita swoje nowosće předstajić. Wjace hač 300 ludźi je so dotal za rěčny online kurs registrowało.


Wo demokratiji diskutuja

W Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle je dźensa prěnja konferenca za demokratiju pod hesłom "Kak chcemy w Budyšinje mjezsobu žiwi być?!". K tomu předstaja so wjacore organizacije, institucije a iniciatiwy, kiž so na demokratiskim polu zasadźuja. Mjez druhim wočakuja tež hosći Sakskeho demokratiskeho centruma a sobudźěłaćerjow sakskeho ministerstwa za nutřkowne. Nimo toho ma so tež hižo wo klětušich projektach demokratije informować.


Nowe myto pyta mjeno

Kraj Braniborska chce klětu prěni raz myto za rěčny engagement spožčić. Kaž kulturna sekretarka Ulrike Gutheilowa praji, maja so z mytom wosebje inowatiwne ideje při nałožowanju, sposrědkowanju a wuwiću delnjoserbskeje rěče spěchować. Namjety za mjeno noweho myta móža so hač do 26. decembra w kultusowym ministerstwje w Podstupinje wotedać.


Domjaca lěpšina za koparjow

Sakski koparski zwjazk je wčera wozjewił, zo změje A-młodźina Budissy Budyšin srjedź decembra w štwórćfinalu wo sakski koparski pokal domjacu lěpšinu přećiwo cyłkej FSV ze Šwikawy. Při docpěću połfinala móhli za Budyšanow tež duelaj přećiwo młodźinomaj A Dynama Drježdźany a RB Lipsk nastać. Z Lukašom Pječakom a Aleksanderom Wałdu hrajetaj w mustwje Budissy tež dwaj Serbaj.

posledni raz aktualizowane: 28. nazymnika 2017, 10:36 hodź.