Rańše powěsće: pjatk, 01.12.2017


Wčera Załožbowa rada

Štó budźe nowa intendantka abo nowy intendant Serbskeho ludoweho ansambla, chce Załožba za serbski lud hakle potom wozjewić, hdyž je zrěčenje podpisane. Kaž rjekny direktor Jan Budar wčera po posedźenju Rady Załožby w Budyšinje, je zrěčenje z kandidatom drje zrałe za podpisanje, dyrbja pak hišće wšelake nadrobnosće w ansamblu pruwować. Dale je rada wčera wobzamknyła wurunany hospodarski plan za klětu. Załožba móže něhdźe 18,7 milionow eurow rozdźělić. Próstwu iniciatiwy Serbski sejm wo spěchowanje wólbow předparlamenta je rada wotpokazała. Wopodstatni to z tym, zo njewotpowěduje zaměr próstwy zmysłej Załožby za serbski lud.


"Króna" nětko tuńša

Wobsedźer Budyskeje "Króny" je Budyskemu bydlenjotwarskemu drustwu BWB nowu płaćiznu poskićił. Wón chce nětko poł miliona eurow mjenje za halu měć, praji wčera jednaćelka Kirsten Schönherrowa. Z tym płaći "Króna" a parkowanišćo 2,2 milionaj eurow. Za wyšeho měšćanostu Alexandra Ahrensa (SPD) je to přeco hišće přewjele. Nětko dyrbja so radźićeljo a radnica dorozumić, što chcedźa z kompleksom započeć. W januarje chcedźa wo tym wuradźować.


Wotewrja Wjacławske wiki

Z přijećom krala Wjacława na jeho konju a ze zaswěćenjom swěčkow hodowneho štoma wotewrja so dźensa popołdnju Budyske Wjacławske wiki. Nowe je wot lětušeho, zo wotewru budki wšědnje hakle w jědnaćich, nic kaž dotal w dźesaćich. Nowe je tež wubědźowanje 13 gastronomow wo Wjacławowu najlubšu chłóšćenku. Kaž hižo lěta do toho, je jutře Wojerowske dźěćatko na wikach. A tež lětsa zaso dźěći z rumpodichom woknješko adwentneho kalendra wočinja - hortowske dźěći serbskeje zakładneje šule přichodnu srjedu a dźěći z pěstowarnje "Jan Radyserb Wjela" tydźeń na to.


Wustajeńca z portretowymi fotografijemi Serbow

Pod titulom „Domizna" wotewri so dźensa wječor wustajeńca z portretowymi fotografijemi Serbow - a to w Katolskej akademiji w Frankobrodźe nad Mohanom. Z tuteje kónčiny fotograf Andreas Varnhorn pochadźa. Wón bě 1992 Hornju Łužicu wopytał a Serbow wšěch generacijow z katolskich wsow fotografował ze zaměrom, jich žiwjenje wokoło cyrkwinskich nałožkow zapopadnyć. Lětsa je Varnhorn Łužicu po 25 lětach znowa wopytał a samsnych ludźi zaso fotografował. Při tym je so jich prašał, što woznamjenja jim domizna. Tute wotmołwy so hromadźe z 78 fotami nětko w Frankobrodźe pokazaja. Wustajeńca tam je hač do klětušeho januara přistupna. Po tym je we Łužicy widźeć.


Něšto wjace bjezdźěłnych

Dźěłowe wiki w Hornjej Łužicy su w nowembrje stabilne wostali. Kwota bjezdźěłnosće je jenož lochce stupała - a to wo 0,3 procenty na 6,9 procentow, zdźěli wčera Budyska agentura. Z tym je aktualnje nimale 19.500 ludźi bjez dźěła. Loni bě jich nimale 2.100 wjace. Wjele twarskich firmow mjeztym w zymje hižo njewupowědźi, zo bychu sej swojich fachowcow zdźerželi, praji šef dźěłoweje agentury Thomas Berndt.


Nowej přistajenej we Worklecach

Wotnětka ma dekanatne dušepastyrstwo we Worklecach dwě nowej přistajenej. Městno referentki za młodźinu přewza Weronika Róblowa z Pančic-Kukowa, kotraž zastupuje Luciju Škodźinu w maćernym dowolu. Městno Sabiny Lanzyneje, kotraž bě referentka za dźěći, nastupi Diana Pawlikowa z Wěteńcy. Wona je w adwenće mjez druhim w Kulowje, Njebjelčicach a Budyšinje po puću, zo by z dźěćimi adwentnu pychu pasliła. Porno tomu organizuje młodźinska referentka Weronika Róblowa tuchwilu adwentničku, kotraž budźe lětsa w Njebjelčicach.

posledni raz aktualizowane: 01. hodownika 2017, 08:54 hodź.